Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μὲ τὸ Τόκυο, 8%, καὶ τὸ Χὸνγκ Κόνγκ, 4%, λόγῳ τῶν καλῶν νέων γιὰ τὴν κινεζικὴ οἰκονομία∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1149 δολλάρια, ἀλλὰ βελτιώθηκε στὰ 134,6650 γιέν, μὲ ἐλαφρὰ ἄνοδο τοῦ χρυσοῦ, 1122,30, καὶ κάμψη τοῦ πετρελαίου, 48,73. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν νὰ ξεπερνοῦν τὴν ἀγωνία ἀπ’ τὴν χρηματιστηριακὴ κρίση τῆς Κίνας καὶ προσβλέπουυν σὲ ἀνάκαμψη, ἀκόμη καὶ στὴν Ἰαπωνία, παρὰ τὴν παρατεινόμενη κρίση της∙ στὴν Δύση οἱ ἀναλυτὲς κατακρίνουν τοὺς μεγάλους κερδοσκόπους, ὅπως ὁ Τζὼρτ Σόρος, διότι ἔχουν χρηματοδοτήσει τοὺς Ἰσλαμιστὲς στὸν ἀραβικὸ κόσμο, ἀλλὰ ἀποφεύγουν τώρα νὰ δείξουν τὴν συμπαράστασή τους στό δράμα τῶν προσφύγων∙ μερικοὶ μάλιστα ἀναφέρουν ὅτι δείχνουν λυπημένοι, γιατὶ ἡ Εὐρώπη δέχεται εὐνοϊκὰ τοὺς μετανάστες. Ἔτσι ἀποκαλύπτονται τὰ σχέδια τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, γιὰ διάλυση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, μὲ ὄργανά τους τοὺς μετανάστες καὶ τὸν ΣΥΡΙΖΑ στὴν Ἑλλάδα.