Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀγορὲς γύρισαν πτωτικά, λόγῳ τῆς ἐντάσεως στὴν Συρία καὶ τῶν πληροφοριῶν ὅτι εἶναι ἐνεργὸς ἡ ἀνάμιξη τῆς Ρωσίας∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1195 δολλάρια καὶ 135,6850 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν ὁ χρυσός, 1107,75, καὶ πετρέλαιο, 47,86. Οἱ ἐπενδυτὲς ἀνησυχοῦν καὶ γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις στὴν Εὐρώπη ἀπ’ τὶς διαφορὲς ἀπόψεων, ὡς πρὸς τὴν ἀντιμετώπιση τῶν προσφύγων∙ ἡ ἄρνηση τῆς Βρεταννίας καὶ τῆς Δανίας γιὰ ὑποδοχὴ μεταναστῶν δὲν ἀποκλείεται ἔχειν ἐπιπτώσεις στὴν ἐνσωμάτωσή τους στὴν πολιτικὴ ἑνοποίηση, ἐπειδὴ ὁ γαλλογερμανικὸς ἄξων καὶ οἱ χῶρες τοῦ Νότου τὸ θεωροῦν ὡς βασικὸ θεμέλιο τῆς εὐρωπαϊκῆς συνοχῆς. Εἶναι τὸ πρῶτο θέμα ὀξείας ἐνδοευρωπαϊκῆς διαμάχης, ποὺ δὲν ἔχει τὶς ρίζες του σὲ οἰκονομικὸ πρόβλημα, ἀλλὰ θεωρεῖται ὅτι ἔχει ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὴν οἰκονομικὴ συνεργασία∙ ἡ Εὐρωζώνη ἀποβαίνει πλέον ὁ πυρήνας τῆς ἑνοποιήσεως καὶ μὲ κριτήρια ἀπ’ τὴν πολιτιστικὴ καὶ φιλελεύθερη ἱστορία τῆς γηραιᾶς ἠπείρου.