Ἀγγλία, κρίση πετρελαίου

Ὁ κλάδος πετρελαίου τῆς Βρεταννίας ἔχει ὑποστεῖ μεγάλη κρίση, μὲ τὴν πτώση τῶν διεθνῶν τιμῶν, στὴ συνέχεια τῆς ἐξαντλήσεως τῶν ἀποθεμάτων τῆς Βορείου Θαλάσσης∙ ἤδη ἔγιναν ἀπολύσεις 65000 ἄτομα, ἐνῶ προδιαγράφονται καὶ ἄλλες, ἐὰν παραμείνουν στὰ ἴδια ἐπίπεδα οἱ τιμές. Οἱ ἄλλοτε δεσπόζουσες ἑταιρεῖες στὴν παγκόσμια οἰκονομία ὑφίστανται πρῶτες τὶς συνέπειες τῆς κρίσεως∙ ἡ ἀναδιάρθρωση τῆς διεθνοῦς οἰκονομίας γίνεται στὴν πράξη πλέον, συμπληρωματικὰ πρὸς τὶς τεχνολογικὲς ἀλλαγές, κυρίως μὲ τὴν ψηφιακὴ ἐπανάσταση, ἀλλὰ καὶ γεωγραφικά. Οἱ ἀγγλοσαξωνικὲς ἀγορὲς κεφαλαίου πλήττονται χειρότερα μᾶλλον, διότι οἱ ἀναδυόμενες οἰκονομίες τῆς Ἀσίας, μὲ πρώτη τὴν Κίνα, προσελκύουν τοὺς ἐπενδυτές∙ ἀκόμη καὶ στὸν ψηφιακὸ κλάδο οἱ ἀναδυόμενοι κερδίζουν ἔδαφος καὶ ἀναδεκνύονται πρῶτοι στὴν προηγμένη τεχνολογία. Ἀλλάζει ἄρδην ἡ διάρθρωση τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας.