Συρία, συνεργασία μεγάλων

Σὲ συνεργασία τους, γιὰ τὴν ἐπίλυση τῆς συριακῆς κρίσεως, ὁδηγοῦνται οἱ μεγάλοι, μετὰ τὴν ἔκρηξη τοῦ προσφυγικοῦ ρεύματος καὶ τοῦ ἀδιεξόδου τῶν δυτικῶν ἐπεμβάσεων στὸν ἐμφύλιο πόλεμό της∙ ἤδη, ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἀναγνώρισε, ὅτι εἶναι ἀπαραίτητη ἡ συνεργασία μὲ τὴν Μόσχα γιὰ τὸ πρόβλημα, τῆς ὁποίας τὰ δύο ἀεροσκάφη μὲ ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια ἔφθασαν στὴν Λατάκεια, παρὰ τὴν ἀπαγόρευση διαβάσεώς τους, μετὰ ἀπὸ ἀμερικανικὲς πιέσεις, ἀπ’ τὴν Βουλγαρία. Οἱ Τζιχαντιστὲς ἀπεδειξαν ὅτι ἔχουν πολλὲς δυνατότητες ἐλιγμῶν, καθὼς αὐτοὶ βρίσκονται πίσω ἀπ’ τοὺς διακινητὲς τῶν προσφύγων καὶ εἰσπράττουν γύρω στὸ ἕνα δις δολλάρια τὸν χρόνο∙ οἱ Δυτικοὶ αἰσθάνονται πλέον ὅτι μετατρέπονται σὲ ὄργανα τῶν Ἰσλαμιστῶν, ἐνῶ σχολιάζεται ποικιλοτρόπως στὴν Εὐρώπη ἡ σιωπὴ τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων καὶ τῶν οἰκονομικῶν ἐγκεφάλων τους γιὰ τὸ προσφυγικό. Ὅλο καὶ περισσότεροι πιστεύουν ὅτι εἶναι γεγονὸς τὰ ὑπόγεια ρεύματα Τζιχαντιστῶν καὶ κερδοσκόπων σὲ πολλαπλᾶ ἐπίπεδα.