Καὶ θανάτῳ περιβάλλοντες

Οἱ τριάκοντα τύραννοι, ἀμέσως μετὰ τὴν ἐγκατάστασή τους, ζήτησαν φρουρὰ ἀπ’ τοὺς Λακεδαιμονίους∙ ἤθελαν νὰ ἐπιβάλουν τὸν φόβο στοὺς Ἀθηναίους. «Λακεδαιμονίων δὲ πεμψάντων φρουρὰν καὶ τὸν ταύτης ἡγησόμενον Καλλίβιον»∙ οἱ Λακεδαιμόνιοι ἔστειλαν φρουρὰ μὲ ἀρχηγὸ τὸν Καλλίβιο. «Τὸν μὲν φρούραρχον ἐξεθεράπευσαν δώροις καὶ τοῖς ἄλλοις φιλανθρώποις οἱ τριάκοντα, τῶν δὲ πλουσίων ἐπιλεγοντες τοὺς ἐπιτηδείους συνελάμβανον ὡς νεωτερίζοντας, καὶ θανάτῳ περιβάλλοντες τὰς οὐσίας ἐδήμευον»∙ καὶ οἱ τριάκοντα τὸν μὲν φρούραρχο καὶ τοὺς ἄλλους τὸν περιποιήθηκαν μὲ δῶρα, ἀπὸ δὲ τοὺς πλουσίους διάλεγαν τοὺς κατάλληλους καὶ τοὺς συνελάμβαναν ὡς συνωμοτοῦντες καὶ ἀφοῦ τοὺς καταδίκαζαν σὲ θάνατο τοὺς δήμευαν τὶς περιουσίες. «Τοῦ δὲ Θηραμένους ἐναντιουμένου τοῖς συνάρχουσι καὶ μετὰ τῶν ἀντεχομένων τῆς σωτηρίας ἀπειλοῦντος ἀμύνεσθαι, συνήγαγον τὴν Βουλὴν οἱ τριάκοντα»∙ τὸν δὲ Θηραμένη ἐπειδὴ διαφωνοῦσε μὲ τοὺς συναρχοντες καὶ ἀπειλοῦσε νὰ συνεργασθεῖ μὲ τοὺς διαμαρτυρόμενους, συγκάλεσαν οἱ τριάκοντα τὴν Βουλή.