Συνεργασία τῆς Τουρκίας

Ἡ ἄνεση τῆς διαβάσεως προσφύγων καὶ μεταναστῶν, μέσα ἀπ’ τὴν Τουρκία καὶ τῆς ἀγορᾶς φουσκωτῶν καὶ ὅλων τῶν μέσων γιὰ τὴν διέλευσή τους στὰ ἑλληνικὰ νησιά, ἀποτελεῖ τὸν κρίσιμο κρίκο τῆς διακινήσεώς τους∙ ἡ Γαλλία ἀπέπεμψε τὴν ἐπίτιμο πρόξενό της στὴν Ἁλικαρνασσό, διότι πωλοῦσε φουσκωτὰ στοὺς μετανάστες καὶ αὐτὴ διαμαρτυρύθηκε ὅτι ὅλοι πουλᾶνε στὴν πόλη της. Φαίνεται ὅτι ἡ συνεργασία τῆς Τουρκίας μὲ τοὺς Τζιχαντιστὲς δὲν ἔχει διακοπεῖ, παρὰ τὶς ἐπίσημες διαβεβαιώσεις της∙ μᾶλλον ἔχουν δίκαιο οἱ Κοῦρδοι, ὅτι τοὺς ἐξυπηρετεῖ στὰ σχέδιά τους καὶ ὅτι οἱ βομβαρδισμοὶ τῶν θέσεών τους στὸ Ἰρὰκ ἀποβλέπουν στὴν ἐνίσχυση τῶν Ἰσλαμιστῶν, διότι αὐτοὶ ἀποτελοῦν τὸν μόνο ἰσχυρὸ ἀντίπαλό τους. Ἑπομένως ἡ Εὐρώπη πρέπει νὰ ἐντείνει τὶς πιέσεις της στὴν Ἄγκυρα γιὰ αὐστηρὸ ἔλεγχο τῆς διακινήσεως τῶν προσφύγων στὸ ἔδαφός της∙ διαφορετικὰ θὰ πλημμυρίζουν οἱ ἀκτές της μὲ ταλαιπωρημένους ἀνθρώπους, θύματα τῶν ἐμφυλίων πολέμων.