Προδίδωσι τὴν πολιτείαν

Μετὰ τὴν ἐγκατάστασή τους οἱ τριάκοντα τύραννοι δὲν ὁμονοοῦσαν μεταξύ τους καὶ ὁ Κριτίας κατηγόρησε τὸν Θηραμένη, τὸν κόθορνο, ὅτι ὑπονόμευε τοὺς ὑπολοίπους, ὁπότε συγκάλεσε ἀμέσως τὴν ἐκκλησία τοῦ δήμου. «Κριτίου δὲ προεστῶτος αὐτῶν καὶ πολλὰ κατηγορήσαντος τοῦ Θηραμένους, ὅτι προδίδωσι τὴν πολιτείαν»∙ στὴν Βουλὴ προεξάρχων ὁ Κριτίας κατηγόρησε τὸν Θηραμένη, ὅτι προδίδει τὴν πολιτεία. «Παραλαβὼν τὸν λόγον Θηραμένης καὶ περὶ τῶν κατὰ μέρος ἀπολογησάμενος, ἅπασαν ἔσχε τὴν βουλὴν εὔνουν»∙ λαβὼν τὸν λόγο ὁ Θηραμένης καὶ ἀπολογησάμενος εἶχε ὅλη τὴν Βουλὴ μαζί του. «Οἱ δὲ περὶ τὸν Κριτίαν φοβούμενοι τὸν ἄνδρα μήποτε καταλύσῃ τὴν ὀλιγαρχίαν, περιέστησαν στρατιώτας ἔχοντας ἐσπασμένα τὰ ξίφη, καὶ τὸν Θηραμένην συνελάμβανον»∙ οἱ ἄνδρες ὅμως τοῦ Κριτίου φοβούμενοι μήπως καταλύσει τὴν ὀλιγαρχία, τὸν περικύκλωσαν μὲ στρατιῶτες μὲ γυμνὰ τὰ ξίφη, καὶ προσπάθησαν νὰ τὸν συλλάβουν. Οἱ τριάκοντα κατέλυσαν ἔτσι στὴν πόλη κάθε ἔννοια νομιμότητος.