Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ ὑποχώρηση στὴν Σαγκάη, λόγῳ τοῦ προφυγικοῦ καὶ τῆς ἀβεβαιότητος γιὰ τὰ ἀμερικανικὰ ἐπιτόκια∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1311 δολλάρια καὶ 135,4150 γιέν, ἐνῶ διατηρήθηκαν σταθερά, χρυσός, 1108,50, καὶ πετρέλαιο, 47,59. Στὴν Κίνα δὲν ἔχει ἀποκατασταθεῖ ἀκόμη ἡ ἰσορροπία στὸ Χρηματιστήριο, ἐξ αἰτίας τῶν ἀλλαγῶν στὴν κεφαλαιαγορὰ καὶ στὸν ἀποθεματικὸ ρόλο τοῦ ρεμίνμπι καὶ ἐκτὸς Ἀσίας∙ οἱ δυτικοὶ κερδοσκόποι δὲν βλέπουν μὲ καλὸ μάτι τὶς ἐξελίξεις αὐτὲς καὶ προβαίνουν σὲ ἀλλαγὲς στὰ χαρτοφυλάκιά τους, μὲ ἄμεσες ἐπιπτώσεις στὶς μετοχές. Στὸ προσφυγικό, πολλοὶ πιστεύουν ὅτι θὰ ἔχει ἀρνητικὲς ἐπιπτώσεις στὴν εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία, ἀκόμη καὶ στὶς ὁδικὲς μεταφορές, πέραν τῶν ἀντιδράσεων στὶς τοπικὲς κοινωνίες ἀπ’ τὴν ἄφιξη τῶν μεταναστῶν∙ οἱ διαφορὲς γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῶν προσφύγων μᾶλλον δὲν θά ἔχουν σοβαρὲς προεκτάσεις στὴν λειτουργία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, ἀλλὰ ἐπιβραδύνουν σημαντικὰ τὴν προώθηση πολλῶν θυμάτων.