Πρσφυγικό, Εὐρωσυμβούλιο

Ἡ σύγκληση τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Συμβουλίου τὴν ἐρχόμενη ἑβδομάδα γιὰ τὸ προσφυγικὸ ἀνακοινώνεται σήμερα, διότι οἱ διαφωνίες μεταξὺ τῶν ἑταίρων ἔχουν φθάσει στὸ ἀπροχώρητο∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Φρανσουὰ Ὁλλὰντ ἐπιμένουν στὴν τήρηση τῶν θεσμικῶν ὑποχρεώσεων ἀπὸ ὅλους καὶ στὸν σεβασμὸ τῶν ἀνθρωπιστικῶν ἀξίων στὴν γηραιὰ ἤπειρο. Ἡ Εὐρώπη δίδει τὶς δυσκολώτερες ἐξετάσεις της πλέον, διότι ἀφορᾶ τὴν ἱστορία της καὶ τὸ μέλλον της∙ θὰ ταυτιστεῖ μὲ τὶς ὑψηλὲς ἀξίες τῶν μεγάλων της ἀγώνων γιὰ τὴν δημοκρατία καὶ τὴν κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη, ἢ θὰ ἐκπέσει στὴν λογικὴ τῶν διαχωρισμῶν καὶ τῶν ἀποκλεισμῶν ἀπ’ τὴν κοινωνικὴ ἀνάμιξη τῶν λαῶν; Τὸ περίεργο εἶναι ὅτι οἱ ἀτλαντικῆς ἀποκλίσεως, Βρεταννοὶ καὶ Δανοί, συμπλέουν μὲ τοὺς Ἀνατολικοευρωπαίους πρώην κομμουνιστές∙ φαίνεται δηλαδή, ὅτι ὁ ἀκραῖος καπιταλισμὸς καὶ ὁ γνήσιος κομμουνισμὸς ταυτίζονται στὴν μονομερῆ καὶ μονοσήμαντη λογική τους, ὡς ἐκφραστὲς τῆς ἐσχατολογικῆς ἀντιλήψεως στὴν ἐποχή μας.