Ἀλλαγὴ δρόμων προσφύγων

Οἱ πρόσφυγες ἀλλάζουν πλέον δρόμο, στὴν Τουρκία πρὸς τὰ σύνορα τοῦ Ἔβρου, διότι εἶναι ἔντονη ἡ κατακραυγὴ ὅτι ἐπιτρέπει ἢ ἀνέχεται τὴν χρήση σαπιοκάραβων στὸ Αἰγαῖο, μὲ ἀποτέλεσμα τὸν θάνατο πολλῶν ἐξ αὐτῶν∙ στὴν Σερβία, βαδίζουν πλέον πρὸς τὴν Κροατία, ἐπειδὴ ἔκλεισε τὰ σύνορά της ἡ Οὐγγαρία. Οἱ Κροάτες τοὺς δὲχονται καὶ ἀμέσως τοὺς προωθοῦν πρὸς τὴν Αὐστρία καὶ τὴν Σλοβενία, μὲ τελικὸ προορισμὸ τὴν Γερμανία∙ ἡ ἀλλαγὴ αὐτὴ εὐνοεῖ κάπως τὴν προώθησή τους, ἀλλὰ δὲν λύει τὸ πρόβλημα, τὸ ὁποῖο εἶναι ὁ πόλεμος στὴν Συρία καὶ ἡ ἀδυναμία τῶν μεγάλων γιὰ συνεργασία στὴν ἐπίλυσή του. Ἡ Τουρκία λαμβάνει κάποια μέτρα στὶς ἀκτές της, ἀλλὰ ὄχι τόσο ἀποτελεσματικά, διότι δείχνει ὅτι δὲν μπορεῖ νὰ ἐλέγξει τὴν κατάσταση.