Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, λόγῳ τῆς ἀναμονῆς γιὰ τὴν ἀπόφαση τοῦ Ὁμοσπονδιακοῦ Ἀποθεματικοῦ Ταμείου ὡς πρὸς τὰ βασικὰ ἐπιτόκιά του∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,1317 δολλάρια καὶ 136,8450 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1118,15, καὶ τὸ πετρέλαιο, 49,03. Οἱ ἐπενδυτὲς παρέμειναν ἐπιφυλακτικοί, ἐνῶ καὶ οἱ πληροφορίες γιὰ προσέγγιση Ἀμερικῆς καὶ Ρωσίας στὸ θέμα τῆς Συρίας ἐνισχύουν τὶς ἐλπίδες γιὰ τὸ τέλος τοῦ πενταετοῦς ἐμφυλίου πολέμου στὴν μαρτυρικὴ χώρα∙ στὸ προσφυγικό, ἡ ἀποφασιστικότης τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος καὶ τῶν Βρυξελλῶν συνοδεύθηκε ἀπ’ τὴν ὑπερψήφιση στὸ Εὐρωκοινοβούλιο τῆς προτάσεως τῆς Ἐπιτροπῆς γιὰ κατανομὴ τῶν 120000 προσφύγων ἀναλογικῶς σὲ ὅλους τοὺς ἑταίρους∙ οἱ ἀτλαντικῆς ἀποκλίσεως καὶ οἱ κομμουνιστογενεῖς δὲν πρόβαλαν οὐσιαστικὲς ἀντιρρήσεις καὶ μόνο οἱ ἀκροδεξιοὶ ἀντέδρασαν γιὰ ψηφοφηρικοὺς λόγους. Ἡ ἀπόφαση θεωρεῖται σημαντικὸ προαπαιτούμενο γιὰ τὸ Εὐρωσυμβούλιο, ὅπου θὰ συζητηθοῦν τὰ πραγματικὰ προβλήματα τῆς κατανομῆς τους τὴν προσεχῆ ἑβδομάδα.