Πολιορκήσοντες τὸ χωρίον

Ὁ Θρασύβουλος μὲ ἑβδομῆντα μόνο Ἀθηναίους κατέλαβε τὸ φρούριο τῆς Φυλῆς, μὲ σκοπὸ τὴν ἀπελευθέρωση τῶν Ἀθηνῶν ἀπ’ τοὺς τριάκοντα τυράννους∙ ἀπὸ ἐκεῖ ἔκαναν συνεχῶς ἐφόδους κατὰ τῆς πόλεως. «Οἱ δὲ τριάκοντα τύραννοι πυθόμενοι τὸ γεγονὸς τὸ μὲν πρῶτον ἐξήγαγον ἐπ’ αὐτοὺς δύναμιν ὡς πολιορκήσοντες τὸ χωρίον»∙ οἱ τριάκοντα τύραννοι μόλις τὸ πληροφορήθηκαν ἐκστράτευσαν ἐναντίον τους μὲ στρατὸ γιὰ νὰ πολιορκήσουν τὸ χωριό. «Πλησίον δὲ τῆς Φυλῆς αὐτῶν στρατοπεδευόντων ἐπεγενήθη πολὺς νιφετός»∙ ἐνῶ στρατοπέδευσαν κοντὰ στὴν Φυλὴ ἔπεσε πολὺ χιόνι. «Καί τινων ἐπιχειρησάντων μετασκηνοῦν, οἱ πολλοὶ φεύγειν αὐτοὺς ὑπέλαβον καὶ πλησίον τινὰ πολεμίαν δύναμιν εἶναι»∙ καὶ ὅταν μερικοὶ ἐπιχείρησαν νὰ στήσουν ἀλλοῦ τὶς σκηνές, οἱ πολλοὶ νόμιζαν ὅτι φεύγουν καὶ ὅτι κοντὰ βρίσκεται ἐχθρικὴ δύναμη. «Ἐμπεσόντος δὲ εἰς τὸ στρατόπεδον θορύβου τοῦ καλουμένου Πανικοῦ μετεστρατοπέδευσαν εἰς ἕτερον τόπο»∙ ἐπεσε στὸ στρατόπεδο Πανικὸς καὶ μεταστρατοπέδευσαν σὲ ἄλλο τόπο.