Δοκιμασία συνοχῆς Εὐρώπης

Ἡ Εὐρώπη καλεῖται ἀποδεῖξαι τὴν πολιτική της συνοχὴ στὸ σημερινὸ Εὐρωσυμβούλιο μὲ θέμα τοὺς πρόσφυγες∙ πρόκειται γιὰ τὸ πρῶτο σοβαρὸ πολιτικὸ πρόβλημα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως στὰ ἑξῆντα περίπου χρόνια της καὶ ὄχι γιὰ οἰκονομικό. Ὁ σεβασμὸς τῶν ἀνθρωπιστικῶν καὶ δημοκρατικῶν παραδόσεων τῆς γηραιᾶς ἠπείρου ἀπ’ τὸν δέκατο ἕνατο αἰῶνα κρίνεται στοὺς πρόσφυγες∙ γίνονται δεκτοὶ στὶς χῶρες της καὶ τοὺς παρέχονται τὰ στοιχειώδη γιὰ τὴν ἐπιβίωσή τους ἢ κλείνουν τὰ σύνορά τους καὶ μαζὶ καὶ τὴν κοινωνία τους, ὁπότε ἕχουμε ἐπιστροφὴ στὶς μαῦρες σελίδες τοῦ παρελθόντος αἰῶνος. Ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ σήκωσε τὴν σημαία τῶν δημοκρατικῶν παραδόσεων, μὲ τὴν Γαλλία καὶ τὶς νότιες χῶρες, ἀλλὰ οἱ ἀγγλοσαξωνικὲς καὶ κομμουνιστικογενεῖς ἀποκαλύπτουν τὶς βαθύτερες δομὲς τῶν κοινωνιῶν τους, μὲ τὸν ἀποκλεισμὸ τῶν τρίτων∙ δὲν στέκονται ἔτσι στὸν κόσμο τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας. Πάντως χθὲς συμφώνησαν στὴν ἀποσυμφόρηση Ἑλλάδος καὶ Ἰταλίας ἀπὸ 120000.