Ταμειακὸ ἔλλειμμα, αὔξηση

Στὴν αὔξηση τοῦ δημοσιονομικοῦ ἐλλείματος στὸ 1,8 δις εὐρὼ τὸ ἑπτάμηνο καὶ τὴν διεύρυνσή του τὸ ἑπόμενο τρίμηνο ὁδήγησε ἡ οἰκονομικὴ κρίση∙ ἤδη μόνο τὸν Ἰούλιο τὸ ναυτιλιακὸ συνάλλαγμα ἔπεσε στὰ 470 ἑκατομμύρια, ἀπὸ 1,2 δις πέρυσι τὸν ἴδιο μῆνα, καὶ τὸ ἑπτάμηνο 6,8, μειωμένο κατὰ 530 ἑκατομμύρια. Οἱ ναυτιλιακὲς ἑταιρεῖες ἐγκαταλείπουν μαζικὰ τὴν Ἀθήνα, λόγῳ τοῦ κλεισίματος τῶν τραπεζῶν καὶ τῶν ἀπειλουμένων νέων φορολογικῶνἐπιβαρύνσεων∙ ἤδη οἱ περισσότερες μεταφέρουν τὴν ἕδρα τους στὴν Κύπρο, ὅπου καλοῦν καὶ τὸ προσωπικό τους, ἐνῶ ἀκόμη καὶ τὸ Λονδίνο προσφέρει ἐξαιρετικὲς διευκολύνσεις γιὰ τὴν μετεγκατάστασή τους. Ἡ ἀβεβαιότης ἐπεκτείνεται ἀκόμη χειρότερα στοὺς ἄλλους κλάδους καὶ δὲν φαίνεται νὰ ἀμβλύνεται ἀπ’ τὶς διαβεβαιώσεις τοῦ ΤΑΙΠΕΔ ὅτι θὰ ἐπιταχυνθεῖ ἡ ἀποκρατικοποίηση τοῦ ΟΛΠ.