53, σκληροτράχηλη συνιστῶσα

Οἱ συγκρούσεις στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ ΣΥΡΙΖΑ ἄρχισαν, μὲ τὴν ὁρκωμοσία τῆς κυβερνήσεως, ἐνῶ τριγμοὶ γίνονται καὶ στὴν συνεργασία μὲ τὴν ἀκροδεξιά∙ ἤδη οἱ 53 παίρνουν θέσεις πιὸ σκληρὲς ἀπ’ τὴν ἀριστερὴ πλατφόρμα τοῦ ἑπταμήνου, ὄχι μόνο στὴν ὑπουργοποίηση τοῦ ἐπωνύμου φασιστοειδοῦς, ὁ ὁποῖος πάει σπίτι του, ἀλλὰ καὶ γιὰ προδοσία τῶν ἀρχῶν τοῦ κόμματος. Τὰ ρατσιστικὰ ἔχουν προκαλέσει ἀντιδράσεις καὶ στὴν Εὐρώπη, ἐνῶ διαμορφώνεται ἡ ἐσωκομματικὴ ἀντιπολίτευση μὲ ἀρκετοὺς βουλευτές∙ ὅταν αὐτὰ συμβαίνουν στὴν ὁρκωμοσία, τότε τί θὰ γίνει, μέσα στὶς ἑπόμενες ἑβδομάδες, κατὰ τὴν ψήφιση τῶν προαπαιτουμένων. Οἱ ἰσορροπίες γίνονται πιὸ ἑτοιμόρροπες, ἐνῶ φαίνεται ὅτι στὰ ὑπόγεια δροῦν οἱ γνωστὲς ἀτλαντικὲς ἐξαρτήσεις∙ δὲν εἶναι τυχαῖο ὅτι οἱ ἐκπρόσωποί τους ἐπιδίδονται σὲ ἄκρως ἐπικριτικὰ καὶ σκωπτικὰ σχόλια κατὰ τῆς κυβερνήσεως καὶ προδιαγράφουν τὸ τέλος της, ἔστω καὶ ὡς συνήθως μὲ τὴν ἀπειλὴ τῆς ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη.