Ἀφ’ ἑαυτῶν ἀφισταμένους

Οἱ τριάκοντα τύραννοι, μετὰ τὴν ἧττα τους στὴν Φυλή, πρότειναν στὸν Θρασύβουλο τὴν ἔνταξή του στὴν τυραννία∙ ἐπιχείρησαν τὸν ἐλιγμὸ γιὰ νὰ ἀποφύγουν τὴν βέβαιη ἀνατροπή τους. «Ὁ μὲν Θρασύβουλος ἔφησε προκρίνειν τὴν ἑαυτοῦ φυγὴν τῆς τῶν τριάκοντα δυναστείας»∙ ὁ Θρασύβουλος ὅμως ἀπάντησε ὅτι προτιμάει τὴν ἐξορία του ἀπ’ τὴν τυραννία τῶν τριάκοντα. «Καὶ τὸν πόλεμον οὐ καταλύειν, εἰ μὴ πάντες οἱ πολῖται κατέλθωσι καὶ τὴν πάτριον πολιτείαν ὁ δῆμος ἀπολάβῃ»∙ καὶ δὲν θὰ σταματήσει τὸν πόλεμο, ἐὰν δὲν ἐπιστρέψουν ὅλοι οἱ πολῖτες καὶ ἀποκατασταθεῖ ἡ δημοκρατικὴ πολιτεία. «Οἱ δὲ τριάκοντα θεωροῦντες πολλοὺς μὲν ἀφ’ ἑαυτῶν ἀφισταμένους διὰ τὸ μῖσος, τοὺς δὲ φυγάδας ἀεὶ πλείους γινομένους»∙ οἱ δὲ τριάκοντα βλέποντες ὅτι οἱ περισσότεροι τοὺς ἐγκαταλείπουν ἐπειδὴ τοὺς μισοῦν, καὶ ὅτι οἱ φυγάδες γίνονται συνέχεια περισσότεροι. «Ἀπέστειλαν εἰς Σπάρτην πρέσβεις περὶ βοηθείας»∙ ἔστειλαν πρεσβευτὲς στὴν Σπάρτη γιὰ βοήθεια.