Κατελάβετο τὴν Μουνυχίαν

Οἱ τριάκοντα στρατοπέδευσαν στὶς Ἀχαρνὲς μὲ τοὺς μισθοφόρους τους, ἐνῶ ἔστειλαν στὴν Σπάρτη πρέσβεις γιὰ βοήθεια∙ εἶχαν δὲ ἐγκαταλείψει τὰς Ἀθήνας πάνω ἀπ’ τοὺς μισοὺς κατοίκους της, καταφεύγοντες πολλοὶ στὸν Θρασύβουλο. «Ὁ δὲ Θρασύβουλος τὴν ἱκανὴν φυλακὴ τοῦ χωρίου καταλιπων ἐξήγαγε τοὺς φυγάδας, ὄντας χιλίους διακοσίους»∙ ὁ δὲ Θρασύβουλος ἄφησε ἰσχυρὴ φυλακὴ στὴν Φυλὴ καὶ ἐπιτέθηκε μὲ τοὺς φυγάδες, ὄντας χιλίους διακοσίους. «Ἐπιθέμενος δὲ τῇ τῶν ἐναντίων παρεμβολῇ νυκτὸς ἀπροσδοκήτως καὶ συχνοὺς ἀποκτείνας, τοὺς ἄλλους διὰ τὸ παράδοξον ἐξέπληξε καὶ φυγεῖν εἰς Ἀθήνας ἠνάγκασε»∙ ἐπιτέθηκε στὸ στρατόπεδο τῶν ἀντιπάλων αἰφνιδίως νύκτα καὶ σκότωσε πολλούς, ἐνῶ οἱ ἄλλοι ἐξεπλάγησαν ἐπειδὴ δὲν τὸ ἀνέμεναν καὶ τοὺς ὑποχρέωσε καταφυγεῖν εἰς Ἀθήνας. «Μετὰ δὲ τὴν μάχην ὁ Θρασύβουλος εὐθὺς μὲν ὥρμησεν ἐπὶ τὸν Πειραιᾶ καὶ κατελάβετο τὴν Μουνυχίαν»∙ ὁ δὲ Θρασύβουλος μετὰ τὴν μάχη ὥρμησε στὸν Πειραιᾶ καὶ κατέλαβε τὴν Μουνυχία.