Οἱ τύραννοι τοῖς πλήθεσιν

Μετὰ τὴν νίκη του κατὰ τῶν τριάκοντα στὶς Ἀχαρνὲς ὁ Θρασύβουλος κατέλαβε τὴν Μουνυχία στὸν Πειραιᾶ μὲ 1200 ἄνδρες∙ οἱ φυγάδες Ἀθηναῖοι συνέρρεαν πρὸς αὐτόν. «Οἱ δὲ τύραννοι τῇ δυνάμει πάσῃ καταβάντες εἰς τὸν Πειραιᾶ προσέβαλον τῇ Μουνυχία, Κριτίου ἡγεμονίαν ἔχοντος»∙ οἱ τύραννοι μὲ ὅλες τὶς δυνάμεις του ἐπιτέθηκαν στὴν Μουνυχία, μὲ τὸν Κριτία ἀρχηγό. «Ἐπὶ πολὺ δὲ χρόνον τῆς μάχης κρατερᾶς γενομένης , οἱ μὲν τύραννοι τοῖς πλήθεσιν ὑπερεῖχον, οἱ δὲ φυγάδες τῇ τῶν τόπων ὀχυρότητι»∙ ἡ δυνατὴ μάχη κρατοῦσε πολύ, καθὼς οἱ τύραννοι ἦταν περισσότεροι, οἱ δὲ φυγάδες εἶχαν ὀχυρώτερες θέσεις. «Τέλος δὲ Κριτίου πεσόντος οἱ μετὰ τῶν τριάκοντα κατεπλάγησαν καὶ πρὸς ὁμαλωτέρους τόπους κατέφυγον»∙ τέλος ἀφοῦ σκοτώθηκε ὁ Κριτίας οἱ τῶν τριάκοντα φοβήθηκαν καὶ κατέφυγαν σὲ ὁμαλώτερους τόπους. «Οὐ τολμώντων τῶν φυγάδων εἰς ἐκείνους κατεβαίνειν»∙ δὲν τολμοῦσαν οἱ φυγάδες νὰ κατεβοῦν σὲ αὐτούς.