Κατάρτιση προϋπολογισμοῦ

Ἡ κατάρτιση τοῦ προϋπολογισμοῦ συμπληρώνει τὴν εὐθύνη τῆς κυβερνήσεως γιὰ ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως∙ ἤδη ἔχουν γίνει οἱ προεργασίες καὶ προβλέπεται ἡ κατάθεση τοῦ προσχεδίου του ἐντὸς τῶν ἡμερῶν, ἀλλὰ αὐτὸς συνοδεύεται καὶ ἀπ’ τὰ φορολογικὰ μέτρα, μὲ τὶς ἀναπόφευκτες πολιτικὲς ἐπιπτώσεις τους. Στὴν ἐκλογὴ τοῦ προέδρου τῆς Βουλῆς δὲν κατεγράφησαν οἱ διαφοροποιήσεις τῶν διαφωνούντων ἐντὸς τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, διότι ἐπισκιάσθηκαν ἀπ’ τὴν ἀποφυγὴ τῆς ἀντιπολιτεύσεως νὰ προτείνει δικούς της ὑποψηφίους κι ἔτσι ἔμειναν μόνο οἱ δύο ἀκροδεξιοί∙ ἀλλὰ αὐτὸ δὲν σημαίνει ὅτι ἰσχύει καὶ γιὰ τὶς ἑπόμενες ψηφοφορίες καὶ περισσότερο στὰ φορολογικὰ μέτρα. Δὲν εἶναι δεδομένη ἡ ἑνότης τῆς Κοινοβουλευτικῆς του Ὁμάδος καὶ θεωρεῖται ἀπὸ πολλοὺς πολὺ πιὸ εὔθραυστη ἀπ’ τοὺς προηγούμενους∙ οἱ 53 δὲν κρύβουν τὶς ἀντιρρήσεις τους καὶ τὴν ἀποφασιστικότητά τους γιὰ σύγκρουση, μὲ στρατηγικὴ πιὸ ἔξυπνη, ἐνῶ καὶ ὁ πρωθυπουργὸς δείχνει ὅτι δὲν διαθέτει ἐναλλακτικὴ πολιτική.