Ἐγγυήσεις Εὐρωπαίων γιὰ ἑλληνικὴ οἰκονομία

Οἱ Εὐρωπαῖοι εἶναι ἀρκετὰ σαφεῖς ἀπέναντι στὴν χώρα μας: θέτουν ἀπαραβίαστη προτεραιότητα τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ μνημονίου καὶ τῶν ἄλλων προσθέτων μέτρων, γιὰ τὴν ἐκταμίευση τῆς δόσεως, ἀλλὰ καὶ προβαίνουν στὴν κατάργηση τῆς ἐθνικῆς συμμετοχῆς, γιὰ τὴν ἄμεση χρηματοδότηση τῆς οἰκονομίας, στὰ κοινοτικὰ κονδύλια∙ στὴν πράξη θέτουν τὴν κυβέρνηση ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν της καὶ στὰ δύο μέτωπα. Τὸ ἑπτάμηνο ὁ Ναπολεοντίσκος ἰσχυριζόταν ὅτι δὲν χρειάζεται ἐκταμίευση κοινοτικῶν πόρων καὶ εἶχε σταματήσει ὅλα τὰ ἔργα, ἐνῶ ἐτύρβαζε περὶ τὴν ἐπανάσταση στὴν Εὐρώπη∙ οἱ ἑταῖροι τὸν ἔφεραν πρὸ ἀδιεξόδου καὶ τὸν ὑποχρέωσαν στὴν ὑπογραφὴ τοῦ μνημονίου καὶ στὴν ἐφαρμογή του. Ἐπειδὴ γνωρίζουν τὸ πόσο ὑποφέρει ὁ ἑλληνικὸς λαὸς παρέχουν διευκολύνσεις γιὰ τὰ κοινοτικὰ κονδύλια, ἀδιανόητες γιὰ ἄλλη χώρα.