Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μετὰ τὴν διόγκωση τοῦ ἐμπορικοῦ ἐλλείμματος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ τῶν προβλέψεων τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Ταμείου γιὰ ἐπιβράδυνση τῆς ἀναπτύξεως παγκοσμίως∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε ἐλαφρὰ στὰ 1,1264 δολλάρια καὶ 135,3250 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1147,90, ἀλλὰ περισσότερο τὸ πετρέλαιο, 52,85. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοί, ἐνῶ ὑποχώρησαν καὶ τὰ συναλλαγματικὰ διαθέσιμα τῆς Κίνας κατὰ 48 δις δολλάρια, στὰ 3,51 τρις, τὸν Σεπτέμβριο, ἀπὸ 94 τὸν Αὔγουστο∙ οἱ προβλέψεις γιὰ ἀνάπτυξη κυμαίνονται στὰ 6,8% γιὰ φέτος, ἂν καὶ τὸ Πεκίνο ἐπιμένει ὅτι θὰ φθάσει τὸ 7%. Οἱ προοπτικὲς γιὰ διέξοδο στὴν Συρία εὐνοοῦν τοὺς ἐπενδυτές, ἀλλὰ οἱ ἀντιδράσεις τῶν Ἀμερικανῶν στὸν δεσπόζοντα ρόλο τῶν Ρώσων ἐπενεργοῦν ὡς ἀντίβαρο∙ στὴν Οὐάσιγκτον αἰσθάνονται ἄσχημα μὲ τὴν ἀπαίτηση τῶν Γιατρῶν χωρὶς σύνορα, νὰ χαρακτηρισθεῖ ἔγκλημα πολέμου ἀπ’ τὸν ΟΗΕ ὁ πολύνεκρος βομβαρδισμὸς στὸ νοσοκομεῖο τοῦ Κουντούζ.