Εὐρωπαῖοι, σὲ τακτικὴ ἄκρας ἐγρηγόρσεως

Σὲ τακτικὴ ἄκρας ἐγρηγόρσεως βρίσκονται οἱ Εὐρωπαῖοι, ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα, ἕτοιμοι νὰ παρέμβουν γιὰ κάθε διολίσθηση τοῦ πρωθυπουργοῦ∙ ἡ Ἐπιτροπὴ καὶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα ἔχουν ἑτοιμάσει λεπτομερῆ σχέδια γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο, μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τὴν παραμονή μας στὴν Εὐρωζώνη καὶ τὴν ταχύτερη δυνατὴ ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας, ἑκούσης ἢ ἀκούσης τῆς κυβερνήσεως. Εἶναι ἐνήμεροι μέχρι τὴν τελευταία λεπτομέρεια γιὰ τὰ διαδραματιζόμενα στὴν κουνοβουλευτικὴ πλειοψηφία καὶ ἔχουν συνεχῆ ἐπικοινωνία μὲ ἡγέτες τῆς ἀντιπολιτεύσεως∙ ἕνα ἐγγυῶνται οἱ Εὐρωπαῖοι, τὸν ἀποκλεισμὸ ἐξόδου ἀπ’ τὸ εὐρὼ καὶ τὴν ταχύτερη δυνατὴ ἀποκατάσταση τῆς ἐμπιστοσύνης ἀπ’ τοὺς Ἕλληνες καὶ ξένους ἐπενδυτές. Εἶναι πεπεισμένοι ὅτι αὐτοὶ μόνο μποροῦν νὰ ἐγγυηθοῦν τὶς προϋποθέσεις αὐτές, παρὰ τὶς ὅποιες παρασπονδίες ἀπ’ τὴν τωρινὴ ἑλληνικὴ κυβέρνηση.