Ναπολεοντίσκος, πόλωση καὶ προσωπολατρεία

Στὴν προβολὴ τῆς πολώσεως καὶ τῆς προσωπολατρείας βρίσκει καταφυγὴ ὁ Ναπολεοντίσκος, γιὰ νὰ ἀμβλύνει τὶ ς λαϊκὲς ἀντιδράσεις καὶ νὰ ἁπαλύνει τὶς διαφωνίες στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ κόμματός του∙ ἡ προμελετημένη ὣς τὴν τελευταία λεπτομέρεια φωρογράφιση στὸ C130 καὶ ἡ ἑστίαση τοῦ φακοῦ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὸ πρόσωπό του κατὰ τὴν ὁμιλία του στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπή, εἶναι ἀποδείξεις τῆς προσωπικῆς του προβολῆς ὡς μοναδικοῦ μέσου βομβαρδισμοῦ τῆς κοινῆς γνώμης. Οἱ πληροφορίες ἀναφέρουν ὅτι ἡ τακτικὴ αὐτὴ ἐπελέγη, μετὰ ἀπὂ συσκέψεις μὲ νεοϋρκέζους καὶ ἐπιχωρίους διαφημιστές, οἱ ὁποῖοι καὶ ἐπέμειναν στὴν ἀποσιώπηση τῆς καταστροφικῆς γιὰ τὴν χώρα παρουσίας του στὸ Ἵδρυμα Κλίντον καὶ στὴν ἑστίαση στὸ πρόσωπο τοῦ πρωθυπουργοῦ στὶς τυπικὲς συναντήσεις του στὴν ἀμερικανικὴ μεγαλούπολη∙ ἐπέτυχαν ἀπολύτως στὴν τακτική τους, διότι ἡ διαπλοκὴ ἀπέφυγε νὰ προβάλει τὶς ἐθνικὲς διαστάσεις τῆς ἐμφανίσεώς του, μὲ τὴν δήλωση ὅτι εἶναι διάχυτη ἡ διαφθορὰ στὴν χώρα καὶ μὲ τὴν ἐσκεμμένη, ὅπως ἀποδεικνύεται, ὑπονομευση τῶν ξένων ἐπενδύσεων. Αὐτὸ ἐπιβεβαιώνεται, διότι οἱ ἁρμόδιοι ὑπουργοὶ προβάλλουν συνεχῶς ἐμπόδια στὶς μεγάλες ξένες ἐπενδύσεις, ΟΛΠ, Ἑλληνικό, Ἀστέρας, Σκουριές, κάτι ποὺ θεωρεῖται ὅτι γίνεται σὲ συνεννόηση μὲ τὸ Μαξίμου∙ ἄλλωστε οἱ διαβεβαιώσεις γιὰ ἀριστερὴ πολιτικὴ πρὸς τοὺς 53 γίνονται ὑπογείως τουλάχιστον στοὺς περισσότερους.

Τὸ ἀπλανὲς καὶ παγερὸ βλέμμα τῶν βουλευτῶν καὶ τῶν μελῶν τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς χαρακτηρίζεται ὡς τὸ κριτήριο τῆς στάσεώς τους ἀπέναντι στὴν κυβέρνηση∙ ὅλοι παραδέχονται ὅτι οἱ 53 εἶναι πιὸ σκληροὶ καὶ πιὸ διαβασμένοι ἀπ’ τὴν ἀριστερὴ πλατφόρμα καὶ δὲν προτίθενται νὰ κάνουν τὰ λάθη της, καὶ κυρίως τὴν ἄσκοπη καὶ καταχρηστικὴ παρουσία τους στὶς τηλεοράσεις ποὺ ὀδήγησαν στὴν ἀπομόνωσή τους, ἀκόμη καὶ ἀπ’ τὰ κομματικὰ στελέχη. Τὸ κρίσιμο πολιτικὸ πρόβλημα στὶς μέρες μας εἶναι ἡ φοροκαταιγίδα καὶ ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς, μὲ τὴν ἐκτίναξη τῆς ἀνεργίας∙ στοῦ Μαξίμου διαπιστώνουν, ἀπ’ τὴν νευρικότητα μέχρι τὴν ἐχθρότητα τῶν βουλευτῶν –εἶναι μοναδικὸ τὸ φαινόμενο στὴν ἑλληνικὴ ἱστορία τόσοι βουλευτὲς νὰ ἀρνοῦνται ὑπουργοποίηση- καὶ τὶς προετοιμασίες πολλῶν κλάδων γιὰ διαδηλώσεις, ὅτι ὄχι μόνο δὲν ὑπάρχει περίοδος χάριτος στὴν κυβέρνηση, ἀλλὰ καὶ ὅτι ἡ νίκη ἦταν ψῆφος ἀνοχῆς, μὲ σύντομη ἡμερομηνία λήξεως. Ἐσπευσμένα ἄλλαξαν τακτική, διότι τὴν προηγούμενη ἑβδομάδα ἄλλα εἶχαν σχεδιάσει κατὰ τὴν ἐπίσκεψη στὴν Νέα Ὑόρκη∙ διαπιστώνουν ὅτι, ὄχι μόνο οἱ ξένοι μεγάλοι ἐπενδυτὲς οὔτε νὰ ἀκουσουν θέλουν γιὰ Ἑλλάδα, ἀλλὰ καὶ οἱ Ἑλληνοαμερικανοὶ ἔχουν παραγγείλει ὅτι διακόπτουν κάθε ἐπαφὴ μὲ τὴν Ἀθήνα ὅσο παραμένει αὐτὴ ἡ κυβέρνηση∙ εἶχαν συμβάλει ὅλοι τους τὰ μέγιστα στὴν ἐθνικὴ πράγματι προσπάθεια τῆς Γιάννας Ἀγγελοπούλου, ἀλλὰ κατάλαβαν ὅτι προμελετημένα ὁ Ναπολεοντίσκος τοὺς πρόδωσε, μαζὶ καὶ τὴν Ἑλλάδα.

Στὸ ἐσωτερικὸ βρίσκεται πλήρως ἀπομονωμένος, ἐνῶ καὶ ὁ ἀκροδεξιὸς συνέταιρός του ἀντιμετωπίζει τὶς πρῶτες διαρροές∙ κανένα κόμμα δὲν πρόκειται νὰ στηρίξει τὴν φοροκαταιγίδα στὴν Βουλή, γιὰ λόγους αὐτοπροστασίας τουλάχιστον∙ προεκλογικὰ εἶχε δεσμευθεῖ ὅτι δὲν ὑπάρχουν ἄλλα μέτρα, οὔτε μειώσεις στὶς συντάξεις, οὔτε αὔξηση ἀσφαλιστικῶν εἰσφορῶν, οὔτε ἀλλαγὲς στὶς ἐργασιακὲς σχέσεις, παρὰ τὶς προειδοποιήσεις τοῦ Εὐάγγελου Μεϊμαράκη, ὅτι εἶναι πολλὲς οἰ οὐρές. Ἔτσι ἔκανε τὶς πρῶτες ὑποχωρήσεις καὶ εἰσηγεῖται τὸ νομοσχέδιο, ὡς παραχώρηση πρὸς τὴν ἀντιπολίτευση, μὲ τὴν διαδικασία τοῦ ἐπείγοντος καὶ σὲ πολλὰ ἄρθρα∙ ἀλλὰ αὐτὸ διογκώνει τὶς δυσκολίες, διότι διευκολύνει τὴν ἐμφάνιση τῶν διαφοροποιήσεων στὸν ΣΥΡΙΖΑ, ποὺ δὲν εἶναι καὶ λίγες. Ἀλλὰ διαπιστώνει ὅτι βρίσκεται ἐνώπιον ἀδιεξόδου, «μπρὸς βαθὺ καὶ πίσω ρέμμα»∙ μετὰ τὴν νίκη του, ποὺ ἀκόμη δὲν κατάλαβε ὅτι ἦταν πύρρειος, ἔκοψε ὅλες τὶς γέφυρες συνεννοήσεως μὲ τὴν ἀντιπολίτευση, ἀκόμη καὶ στὰ κρίσιμα θέματα μὲ τοὺς δανειστές, ὅπωσδήποτε γιὰ νὰ μὴν δείξει στοὺς ἐσωκομματικοὺς διαφωνοῦντες ὅτι ἔχει διάλογο μὲ τὴν δεξιά. Τώρα ὅμως βρίσκεται μπροστὰ στὸ πλῆρες ἀδιέξοδο, οἱ 53 δὲν ἔχουν καμμία ἐποικοινωνία μαζί του, ἀλλὰ καὶ δὲν ἀποκαλύπτουν τὶς προθέσεις τους, ἐνῶ ἡ ἀντιπολίτευση διακηρύσσει ὅτι δὲν ψηφίζει τὰ νέα μέτρα μὲ κανέναν τρόπο.

Τὸ χειρότερο γιὰ τὴν κυβέρνηση εἶναι ἡ ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς στὴν ἀρχὴ τοῦ χειμῶνα, μὲ τὴν φοροκαταιγίδα νὰ ἐξανεμίζει τὰ ἐλάχιστα ἀποθέματα τῶν νοικοκυριῶν∙ ὅλοι βλέπουν ὅτι ἔρχεται μαῦρος χειμώνας, χειρότερος ἀπὸ κάθε ἄλλη χρονιὰ μεταπολεμικά, καὶ χωρὶς ἔστω καὶ τὸ ἐλάχιστο φῶς διεξόδου∙ οἱ λογαριασμοὶ δὲν βγαίνουν, ὅσες φορὲς κι ἂν τοὺς κάνουν, καὶ τὰ χρήματα στὰ σεντούκια τῶν παππούδων ἐξαντλήθηκαν πιά, ἐνῶ βλέπουν ὅτι καὶ αὐτοὶ θὰ χρειασθοῦν βοήθεια σὲ λίγο καιρό. Στὸν κόσμο τῆς ἀγορᾶς ἡ κατάσταση εἶναι χειρότερη, μὲ τὶς ἐλλείψεις σὲ ἀγαθὰ καὶ ἀνταλλακτικὰ νὰ διογκώνονται καὶ νὰ ὑποχρεώνουν σὲ ἀλλαγὲς προγραμματισμοῦ, ἀφοῦ δὲν ὑπάρχουν πρῶτες ὕλες∙ στὶς εἰσαγωγὲς ἄρχισε ὁ διοικητικὸς προστατευτισμός, καθὼς πολλοὶ εἰσαγωγεῖς ἔχουν πάρει ἀπὸ τὴν τράπεζά τους μὲ χίλια βάσανα τὴν ἔγκριση πληρωμῶν προμηθευτῶν τους σὲ μέλη τῆς Εὐρωζώνης καὶ εἰδοποιοῦνται ὅτι ἡ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος, «ἀκυρώνει τὴν πίστωση γιὰ τεχνικοὺς λόγους». Οἱ ἐλλείψεις εἶναι περισσότερες στὸ σύστημα ὑγείας, γεγονὸς ποὺ ἀναγνώρισε καὶ ὁ ἁρμόδιος ὑπουργός, ὅπου ἐλάχιστα νοσοκομεῖα καὶ ὀλιγώτερες συνέχεια περιπτώσεις δὲν ζητοῦν ἀπ’ τοὺς συγγενεῖς τῶν ἀσθενῶν φάρμακα καὶ ἀντισηπτηκὰ γιὰ διευκόλυνσή τους∙ «κι ὅταν πιάσουν τὰ κρύα, τί θὰ κάνουμε;» διερωτῶνται οἱ ἡλικιωμένοι μεταξύ τους. Ὅλα δείχνουν ὅτι ὁ πολιτικὸς χρόνος τῆς κυβερνήσεως εἶναι μετρημένος πιά.

Οἱ Εὐρωπαῖοι γνωρίζουν ἄριστα τὴν κατάσταση καὶ προετοιμάζονται γιὰ τὴν ἑπομένη μέρα∙ δὲν ἀποκλείουν καθόλου, ὅπως διαρρέουν στὰ παρασκήνια, τὴν καταψήφιση τῶν μέτρων ἢ τὴν ἀποδυνάμωση τῆς ἤδη ἰσχνῆς κοινοβουλευτικῆς πλειοψηφίας καὶ ἔχουν μελετήσει τὰ ἑπόμενα βήματα. Δὲν πρόκειται νὰ βρεθοῦν ἀδιάβαστοι, ὅπως εἶχε γίνει τὸ 2010∙ ἔχουν μελετήσει ὅλες τὶς ἐκδοχές, ὅπως εἶχαν κάνει τὸν Ἰούνιο, μὲ τὸ σχέδιο ἐξόδου ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη καὶ παροχῆς ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας στὴν χώρα∙ τὰ τωρινὰ προβλέπουν ἄλλα, τὴν χρεωκοπία τῆς χώρας ἐντὸς τῆς Εὐρωζώνης, ἂν ἡ κυβέρνηση ἀποτύχει στὶς δεσμεύσεις της, δηλαδὴ στὴν ψήφιση καὶ ἐφαρμογὴ τῶν μεταρρυθμίσεων, χωρὶς δεύτερη συζήτηση. Πολλοὶ στὶς Βρυξέλλες διερωτῶνται τὸ ἂν τὸ κατάλαβε αὐτὸ ὁ Ναπολεοντίσκος, διότι γνωρίζουν πλέον ἄριστα ὅτι πηγαίνει ἀδιάβαστος στὰ συμβούλια καὶ ὅλο ζητάει χρόνο γιὰ διαβουλεύσεις μὲ τοὺς ἐπιτελεῖς του, ὅπως τὸν κατήγγειλε ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας προεκλογικά∙ οἱ εἰδικοὶ τῶν ἑλληνικῶν ζητημάτων γνωρίζουν ὅτι μόνο ὁ Γεώργιος Χουλιαράκης ἔχει σαφῆ καὶ πλήρη γνώση τῶν προβλημάτων, οἱ ἄλλοι πασαλείμματα ἔχουν, ἀκόμη καὶ οἱ ὑπουργοί, ἀλλὰ ὀ ὑπουργὸς αὐτὸς σπανίως βλέπει τὸν πρωθυπουργὸ καὶ μάλιστα πάντοτε ὑπὸ πίεση καὶ μὲ τοὺς παρατρεχάμενους νὰ τὰ ξέρουν ὅλα. Δὲν ἀποκλείουν τὸ ἀδιέξοδο στὴν Ἑλλάδα καὶ πιθανὸν πολὺ σύντομα∙ γι’ αὐτὸ καὶ ἔχουν λάβει προληπτικὰ πλέον τὰ μέτρα τους.