Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις, λόγῳ τῆς ἀναθεωρήσεως πρὸς τὰ κάτω τῶν προβλέψεων γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῆς παγκοσμίου οἰκονομίας∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,1376 δολλάρια καὶ 136,2450 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν ὁ χρυσός, 1154, καὶ τὸ πετρέλαιο, 49,96. Ἡ μείωση τοῦ ἐξωτερικοῦ ἐμπορίου τῆς Κίνας κατὰ 8% ἀνῆλθε τὸ ὀκτάμηνο, ἀλλὰ τὸ ἐμπορικὸ πλεόνασμα αὐξήθηκε, διότι οἱ εἰσαγωγὲς μειώθηκαν περισσότερο ἀπ’ τὶς ἐξαγωγές∙ οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν ἐπιφυλακτικοὶ γιὰ τοποθετήσεις καὶ παρακολουθοῦν σκεπτικοὶ στὶς οἰκονομικὲς προοπτικές. Ἄλλωστε οἱ ἐξελίξεις στὴν Συρία καὶ στὴν Οὐκρανία ὁδηγοῦν σὲ διέξοδο σὲ ἀμφότερες τὶς χῶρες, ἀλλὰ δὲν προβλέπεται ὅτι αὐτὲς θὰ ἔρθουν σύντομα καὶ θὰ ἐπηρεάσουν τὴν διεθνῆ οἰκονομία∙ ἀντιθέτως ἡ ἔκρηξη βίας στὴν Τουρκία, μὲ τὴν πολιτικὴ ἀστάθεια νὰ εἰσβάλει στὴν χώρα καὶ νὰ φέρει τὴν ἀβεβαιότητα γιὰ τὶς ἐπιπτώσεις τους στὴν οἰκονομία. Ἐλάχιστοι πιστεύουν ὅτι σύντομα θὰ ἐπανέλθει ἡ ὁμαλότης.