Ἔντονη ἀνησυχία Εὐρωπαίων

Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔδειξαν τὴν ἔντονη ἀνησυχία τους γιὰ τὴν ψήφιση τῶν προαπαιτουμένων, παρὰ τὴν αἰφνίδια ἀναβολὴ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Πιὲρ Μοσχοβισί, λόγῳ οἰκογενειακοῦ προβλήματος, στὴν Ἀθήνα∙ ἡ Ἐπιτροπὴ δὲν κρύβει τὴν ἀγωνία του γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ μνημονίου καὶ τῶν δεσμεύσεων τῆς χώρας ἀπέναντι στὴν Εὐρωζώνη. Γνωρίζουν ἄριστα στὶς Βρυξέλλες τὸ πόσο εὔθραυστη εἶναι ἡ κυβερνητικὴ πλειοψηφία καὶ λαμβάνουν ἐκ τῶν προτέρων τὰ μέτρα τους∙ δὲν θέλουν μὲ κανέναν τρόπο νὰ ἐπαναληφθεῖ ἡ περιπέτεια τοῦ Θέρους, μὲ τὸ παράνομο δημοψήφισμα καὶ τὶς ἄλλες φαιδρότητες, τὶς ὁποῖες ἔχει πληρώσει πολὺ ἀκριβὰ ἡ ἑλληνικὴ οἰκονομία καὶ κοινωνία. Δείχνουν ὅτι ἐνδιαφέρονται περισσότερο γιὰ τὴν τύχη μας ἀπ’ τὴν κυβέρνησή μας.