Πρόσφυγες, Συρία, Οὐκρανία

Τὸ σημερινὸ Εὐρωπαϊκὸ Συμβούλιο θεωρεῖται ἀρκετὰ κρίσιμο γιὰ τὴν ἐξωτερικὴ πολιτικὴ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως∙ προσφυγικό, συριακὸ οὐκρανικὸ εἶναι τὰ κύρια θέματα, ἐνῶ ἐν παρόδῳ θὰ γίνει ἀναφορὰ καὶ στὴν χώρα μας, γιὰ τὴν πορεία ψηφίσεως τοῦ πολυνομοσχεδίου, ἀλλὰ καὶ στὴν κατάσταση στὴν Τουρκία. Οἱ Εὐρωπαῖοι φέρουν τὸ τεράστιο βάρος τῆς διαχειρίσεως τοῦ ἑνὸς ἑκατομμυρίου τῶν Σύρων προσφύγων, ἐξ αίτίας τοῦ ἐμφυλίου στὴν χώρα ποὺ προκλήθηκε ἀπ’ τὸν ἐξοπλισμὸ ἰσλαμιστικῶν ὀργανώσεων ἀπ’ τοὺς Ἀμερικανούς∙ οἱ ρωσικοὶ ἀεροπορικοὶ βομβαρδισμοὶ προκάλεσαν ἀλλαγὴ στὴν κατάσταση καὶ ἐνίσχυση τοῦ Μπασὲρ Ἀσσάντ, μὲ αἰσθητὴ ἐξασθένιση τῶν Ἰσλαμιστῶν, ἐνῶ ἡ Οὐάσιγκτον ὑποχρεώθηκε στὴν συνεργασία μὲ τὴν Μόσχα σὲ στρατιωτικὸ ἐπίπεδο∙ ἡ διέξοδος ἀναζητεῖται πλέον στὴν εἰρήνευση, ὅσο δύσκολη κι ἂν εἶναι. Τὸ ἴδιο καὶ στὴν Οὐκρανία, ὅπου πολλοὶ ζητοῦν τὴν ἄρση τῶν κυρώσεων κατὰ τῆς Ρωσίας. Ἡ Εὐρώπη ὑποχρεοῦται πλέον σὲ ἔνδειξη δυναμικῆς παρουσίας.