Ἰσραήλ, ἀποκλεισμὸς πόλεων

Στὸν ἀποκλεισμὸ τῶν μεγάλων πόλεων ἀπ’ τοὺς ἀραβικῆς καταγωγῆς κατοίκους προχώρησε ἡ ἰσραηλινὴ κυβέρνηση, μετὰ τὶς συνεχεῖς συγκρούσεις μὲ νεκροὺς τῶν τελευταίων ἡμερῶν∙ ἡ κατάσταση εἶναι ἐκρηκτικὴ καὶ πολλοὶ τὴν θεωροῦν ὡς ἀπαρχὴ γιὰ τὴν τρίτη ἰντιφάντα. Οἱ νεαροὶ Παλαιστίνιοι ἔχουν ἀρχίσει τὸν πετροπόλεμο μὲ τοὺς Ἰσραηλινούς, ἐνῶ σημειώνονται καὶ πολλὲς ἐπιθέσεις, μὲ Ἐβραίους θύματα, στὰ μέσα συγκοινωνίας∙ ἡ Οὐάσιγκτον ζήτησε συγκράτηση ἀπ’ τὶς δύο πλευράς, ἀλλὰ δὲν φαίνεται νὰ γίνονται ἀποδεκτὲς οἱ συμβουλές της. Οἱ ἀκροδεξιοὶ συνέταιροι τοῦ πρωθυπουργοῦ ζητοῦν τὴν ἐπίδειξη πυγμῆς καὶ τὴν ἐπέκταση, γιὰ τὴν ἱκανοποίηση τῶν ψηφοφόρων τους, τοῦ ἐποικισμοῦ στὴν Δυτικὴ ὄχθη∙ ἀλλὰ ὁ ἐποικισμὸς ἀποτελεῖ τὴν κύρια αἰτία τῆς διαφορᾶς, μαζὶ μὲ τὶς συγκρούσεις στὴ Γάζα, τῶν τόσων αἱματηρῶν πολέμων.