Πιστὴ ἐξυπηρέτηση ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων

Ὁ Ἀμερικανὸς ὑφυπουργὸς Ἐνεργείας εἶχε συνομιλίες μὲ τὸν ὑπουργό μας, ἀλλὰ καὶ μὲ τὸν πρωθυπουργό, ἂν καὶ αὐτὸ κρατήθηκε μυστικό∙ τὸ θέματα ἦταν δύο, ἡ προώθηση τοῦ ΤΑΡ, χωρὶς καθυστέρηση, καὶ τῆς βορείου διακλαδώσεώς του πρὸς τὴν Βουλγαρία, ἀλλὰ καὶ ἡ ἀγορὰ ὑγροποιημένου φυσικοῦ ἀερίου ἀπ’ τὴν Ἀμερική, μόλις ὁλοκληρωθοῦν οἱ ἐγκαταστάσεις στὴν Λουιζιάννα, ὡς συμπληρωματικὴ πηγή. Σκοπὸς εἶναι ὁ πλήρης ἀποκλεισμὸς τοῦ ρωσικοῦ φυσικοῦ ἀερίου ἀπ’ τὴν Βαλκανική, ἀνεξαρτήτως τῆς δαπάνης∙ ὁ Ναπολεοντίσκος δέχθηκε, δηλαδὴ τόσο δέσμιος εἶναι, νὰ πληρώνουμε τὸ ἀμερικανικὸ φυσικὸ ἀέριο σὲ πολλαπλάσια τιμὴ ἀπ’ τὸ ρωσικό, διότι τὰ ἔξοδα μεταφορᾶς εἶναι πολλαπλάσια. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση, ἡ ἐπιβάρυνση τῆς οἰκονομίας δὲν ὑπάρχουν στὴν σκέψη τους∙ σκέπτονται μόνο τὴν δουλικότητα ἀπέναντι στὴν Οὐάσιγκτον.