Τὴν Περικέους πολιτείαν

Στὰ πολιτικὰ καὶ πολεμικὰ ἐπιτεύγματα τῶν Ἀθηναίων ἀναφέρεται ὁ Πλούταρχος στὴν μελέτη του, «πότερον Ἀθηναῖοι κατὰ πόλεμον ἢ κατὰ σοφίαν ἐνδοξότεροι»∙ στὴν ἐποχὴ τοῦ Αὐγούστου καὶ τῆς ἀκμῆς τῶν ῥωμαϊκῶν γραμμάτων, ἀνταγωνιστικῆς τῆς ἑλληνικῆς, τὰ μελετοῦσαν ἀρκετὰ αὐτά. «Ἄνελε τὴν Περικλέους πολιτείαν καὶ τὰ ναύμαχα πρὸς Ρίῳ Φορμίωνος τρόπαια καὶ τὰς περὶ Κύθηρα καὶ Μέγαρα καὶ Κόρινθον ἀνδραγαθίας Νικίου»∙ ἀμφισβήτησε τὴν πολιτεία τοῦ Περικλέους καὶ τὰ τρόπαια ναυμαχιῶν τοῦ Φορμίωνος στὸ Ῥίον, καὶ τὶς ἀνδραγαθίες τοῦ Νικίου στὰ Κύθηρα, Μέγαρα καὶ Κόρινθο. «Καὶ τὴν Δημοσθένους Πύλον καὶ τοῦ Κλέωνος τετρακοσίους αἰχμαλώτους καὶ Τολμίδαν Πελοπόννησον περιπλέοντα»∙ καὶ τοῦ Δημοσθένους στὴν Πύλο καὶ τοῦ Κλέωνος τοὺς τετρακόσιους αἰχμαλώτους καὶ τοῦ Τολμίδα τὸν περίπλου τῆς Πελοποννήσου. «Καὶ Μυρωνίδην νικῶντα Βοιωτοὺς ἐν Οἰνοφύτοις, καὶ Θουκυδίδης σοι διαγέγραπται»∙ καὶ τὸν Μυρωνίδη νὰ νικάει τοὺς Βοιωτοὺς στὰ Οἰνόφυτα, ὅπως τὰ κατέγραψε ὁ Θουκυδίδης.