Ἀναβολὴ ἐγκρίσεως δόσεως

Ὁ Τόμας Βίζερ ἀνέβαλε τὴν συνεδρίαση τοῦ Γιουρογουωρκινγκγκρούπ, χωρὶς ἡμέρα νέας συγκλήσεώς του, γιὰ ἐγκριση τῆς δόσεως στὴν Ἑλλάδα∙ ὁ λόγος εἶναι ὅτι ἡ κυβέρνηση ἔχει ἐκπληρώσει μόνο τὸ 30% τῶν προαπαιτουμένων καὶ αὐτὸ δὲν θεωρεῖται ἐπαρκὲς κατὰ τὸ τρίτο μνημόνιο. Δηλαδή, τὰ ἐμπόδια γιὰ τὴν χρηματοδότηση τῆς λειτουργίας τοῦ κράτους γίνονται ἀνυπέρβλητα, ἐπειδὴ ἡ κυβέρνηση καθυστερεῖ τὶς μεταρρυθμίσεις καὶ ὑποβάλλει μέτρα χωρὶς ἀντίκρυσμα, γιὰ τὴν κάλυψη τῶν ἐλλειμμάτων, ὅπως ἔγινε μὲ τὸν ΦΠΑ στὴν ἐκπαίδευση∙ ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ἔμαθε ἀκόμη τοῦ νὰ εἶναι εἰλικρινής, καὶ πάλι ἀπέδωσε στὴν Ἐπιτροπὴ τὴν εὐθύνη γιὰ τὸν ΦΠΑ, γιὰ νὰ πάρει ἀμέσως ἀποστομωτικὴ ἀπάντηση ἀπ’ τὸν Πιὲρ Μοσχοβισί. Στοῦ Μαξίμου τὸ χάος διευρύνεται καὶ ἀπειλεῖ νὰ τοὺς καταπιεῖ ὅλους, καθὼς εἶναι ἐμφανέστατη ἡ νευρικότητά τους καὶ ἡ ἀδυναμία τους νὰ δώσουν λύσεις∙ δὲν ἔχουν ἰδέα τῆς πραγματικῆς φύσεως τῶν προβλημάτων.