Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, μὲ πτωτικὲς στὸ Τόκυο καὶ ἀνοδικὲς στὴν Εὐρώπη∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,1319 δολλάρια καὶ 135,5950 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1166,45, μὲ τὸ πετρέλαιο σταθερό, 48,46. Ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα διατήρησε σταθερὰ τὰ βασικὰ ἐπιτόκια, ἂν καὶ μείωσε ἐλαφρὰ τὸ ὅρια τῶν πιστώσεων πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ οἱ ἐπενδυτὲς μελετοῦν τὶς ἐπιπτώσεις ἀπ’ τὴν ἔκδοση ὁμολόγων σὲ ρεμίνμπι στὸ Σίτυ τοῦ Λονδίνου, καὶ νὰ παρουσιάζεται ἀρκετὸ ἐνδιαφέρον∙ ἡ Κίνα, μετὰ τὴν εἰσβολή της στὴν προηγμένη πυρηνικὴ τεχνοογία στὴν Βρεταννία, μὲ τὴν κατασκευὴ πυρηνικῶν σταθμῶν ἠλεκτρικῆς ἐνεργείας στὴν Ἀγγλία, ἀνακοίνωσε ὅτι εἶναι ἕτοιμο τὸ ἐπιβατικὸ ἀεροπλάνο της C919, ἀνταγωνιστικὸ τοῦ A320 καὶ τοῦ Boeing737 καὶ ὅτι θὰ παρουσιασθεῖ στὸ κοινὸ στὶς 2 Νοεμβρίου. Τὸ Πεκῖνο εἰσέρχεται στὴν ἀγορὰ τῶν μεγάλων ἀεροσκαφῶν, ἐνῶ ἔχει συστήσει κοινὴ ἑταιρεία μὲ τὴν Μόσχα γιὰ παραγωγὴ μεγαλυτέρων.