Ὁλλὰντ σὲ ψηφιακὸ κέντρο

Τὸ κέντρο ψηφιακῆς τρεχνολογίας στὸ Μαροῦσι ἐπισκέφθηκε ὁ Γάλλος πρόεδρος καὶ ἔμεινε ἔκπληκτὸς ἀπ’ τὴν πρόοδο τῶν ἑταιρειῶν μας σὲ πολλὲς κλάδους προηγμένης τεχνολογίας∙ τὸ κέντρο ἀποτελεῖ πρότυπο συνεργασίας τῶν πανεπιστημιακῶν ἱδρυμάτων μὲ ἰδιωτικοὺς φορεῖς καὶ εἰδικεύεται περισσότερο στὴν διαστημικὴ τεχνολογία, στὰ παίγνια καὶ στὴν μικροηλεκτρονική. Μάλιστα στὶς ἀρχὲς τοῦ μηνὸς πενῆντα Ἕλληνες ἐρευνητὲς εἶχε πάρει μέρος σὲ διεθνὲς συνέδριο στὴν Τουλούζη, ἕδρα τῆς Airbus καὶ τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑταιρείας Διαστήματος, καὶ εἶχαν διακριθεῖ μὲ τὶς παρεμβάσεις τους∙ ἡ γαλλικὴ ἀποστολὴ ὑπέγραψε συμφωνίες γιὰ συνεργασία μὲ ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες διαστημικῆς τεχνολογίας, ἐνῶ ἔχει προηγηθεῖ ἡ Κίνα, πρὸ διετίας, κατὰ τὴν τότε ἐπίσκεψη τοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ στὸ Πεκῖνο καὶ τὸ Ἰσραήλ, ἀλλὰ ἔχει ἐκδηλώσει ἐνδιαφέρον καὶ ἡ Ρωσία. Οἱ ἑλληνικὲς ἑταιρεῖες θεωροῦνται κορυφαῖες στὴν παραγωγὴ λογισμικοῦ γιὰ διαστημικὰ πρόγραμματα, ὅπως καὶ στὰ παίγνια, στὴν μικροηλεκτρονικὴ καὶ στὴν κινητὴ τηλεφωνία.