Προσφυγικό, φύση Εὐρώπης

Ἡ πραγματικὴ φύση τῆς Εὐρώπης κρίνεται στὴν ἀντιμετώπιση τοῦ προσφυγικοῦ προβλήματος∙ αὐτὴν τὴν αἴσθηση ἔδωσε ἡ χθεσινὴ διάσκεψη κορυφῆς στὶς Βρυξέλλες τῶν δέκα χωρῶν τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως. Οἱ ἡγέτες ἀπ’ τὶς Γερμανία, Αὐστρία, Οὐγγαρία, Σλοβενία, Κροατία, Σερβία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σκόπια καὶ Ἑλλάδα συζήτησαν σὲ ἔκτακτη διάσκεψη τὴν διαχείριση τοῦ ἑνὸς ἑκατομμυρίου Σύρων προσφύγων. Ὁ Ἕλληνας πρωθυπουργὸς ἔθεσε τὸ ζήτημα τῆς ἀπουσίας τῆς Τουρκίας, διότι αὐτὴ εἶναι ἡ πόρτα γιὰ τὴν εἴσοδο τῶν προσφύγων στὴν Εὐρώπη, καὶ τὴν δημιουργία κέντρων ὑποδοχῆς ἐκεῖ, ὥστε νὰ ἀπορροφηθεῖ τὸ μεγαλύτερο μέρος τους∙ οἱ Εὐρωπαῖοι δέχθηκαν τὴν ἐνίσχυση τῶν περιπολιῶν τῆς ΦΡΟΝΤΕΞ στὰ εὐρωπαϊκὰ σύνορα, δηλαδὴ κυρίως στὰ ἑλληνικά, γιὰ ἔλεγχο τῆς εἰσροῆς μεταναστῶν, ἀλλὰ ὁ πρωθυπουργός μας ἀρνήθηκε κοινὴ περιπολία ἑλληνικῶν μὲ τούρκικες μονάδες. Πάντως οἱ διαφωνίες παραμένουν μεγάλες, ἀλλὰ βατὲς στὰ εὐρωπαϊκὰ πλαίσια∙ ἔχουν ἀντιμετωπίσει καὶ πολὺ χειρότερες οἱ Εὐρωπαῖοι.