Ἀξιολόγηση, παπποῦ κόλπα

Μὲ βῆμα σημειωτὸν προχωράει ἡ ἀξιολόγηση, ἐπειδὴ ἡ κυβέρνηση δὲν ἔχει ὁλοκληρωμένο σχέδιο γιὰ τὴν διεκπεραίωσή της, ἀλλὰ ὁ παπποῦς ἔχει νέες περιπέτειες∙ χθὲς κατέθεσε τὸ νομοσχέδιο γιὰ τὴν ἀνακεφαλαιοποίηση τῶν τραπεζῶν, ἀλλὰ μὲ ἐλλείψεις, ἐνῶ λέει ὅτι ἔχει ἕτοιμο τὸ ἄλλο γιὰ τὰ προαπαιτούμενα, μὲ 90% τῶν ὑποχρεώσεών της. Ἕνα δὲν ἔχουν καταλάβει καὶ μᾶλλον δὲν πρόκειται νὰ τὸ καταλάβουν μέχρι νὰ ξεκουμπιστοῦν καὶ νὰ φύγουν∙ ἔχουν χάσει τὴν ἔξωθεν καλὴν μαρτυρίαν τὸ πρῶτο ἑπτάμηνο καὶ οἱ ἑταῖροι, φυσικῷ τῷ λόγῳ, εἶναι δύσπιστοι ἀπέναντί της, ὅταν μάλιστα ὁ παπποῦς, ὄχι μόνο διέθετε μερικὰ ἑκατομμύρια στὸ ταμεῖο τῆς ἑταιρείας του, ἀλλὰ καὶ ἐντασσόταν στὴν ρύθμιση τῶν ἑκατὸ δόσεων καὶ ἀπαλλασσόταν ἀπὸ τὴν ΕΥΔΑΠ στὴν Αἴγινα. Ἐπιτυχίες!