Διαμόρφωση ἀνατρεπτικῆς πολιτικῆς δυναμικῆς

Ἡ διαμόρφωση ἀνατρεπτικῆς πολιτικῆς δυναμικῆς, μὲ πολλαπλὲς ἐπιπτώσεις, θεωρεῖται δεδομένη∙ ἡ ἀμφισβήτηση τοῦ πρωθυπουργοῦ ἀπ’ τοὺς κυβερνητικοὺς βουλευτὲς εἶναι διάχυτη στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς, ἀκόμη καὶ στὶς συζητήσεις τους μὲ τρίτους, ἐνῶ στὶς κομματικὲς ὀργανώσεις δὲν ἐμφανίζεται κανεὶς γιὰ ὑποστήριξη τῆς κυβερνήσεως. Οἱ ἐλπίδες, γιὰ τὴν πρόκληση προβλημάτων στὴν Νέα Δημοκρατία λόγῳ τῆς ἐκλογῆς προέδρου της, διαψεύδονται ἐκ τῶν πραγμάτων, ὅπως δείχνουν οἱ συζητήσεις στὸ Κοινοβούλιο, ἐνῶ τὰ σκάνδαλα ἀπειλοῦν Μαξίμου ἀκροδεξιό∙ ἡ κωλυσιεργεία στὴν Ἐπιτροπὴ Θεσμῶν ἔχει ἀποτέλεσμα τὴν καλλιέργεια τῆς ἐντυπώσεως ὅτι πολλὰ προσπαθοῦν νὰ κρύψουν ἢ ὅτι ὁ Ναπολεοντίσκος εἶναι ἐξαρτώμενος ἀπ’ τὸν περίγυρό του, καθὼς εἶναι ἕρπουσες οἱ πληροφορίες ὅτι τὸν ἐκβιάζουν μὲ ἀνεξαρτητοποίηση, ἂν τολμήσει καὶ τοὺς ἀπομακρύνει ἀπ’ τὰ ὑπουργεῖα.