Προαπαιτούμενα, δυσκολίες

Οἱ σοβαρὲς δυσκολίες τώρα ἀρχίζουν γιὰ τὴν κυβέρνηση, καθὼς προωθεῖται ἠ ψήφιση τῆς φοροκαταιγίδας τοῦ δευτέρου γύρου τῶν προαπαιτουμένων αὐτὴ τὴν ἑβδομάδα∙ ὁπωσδήποτε δὲν θὰ ἔχει τὴν τύχη τῆς ἀνακεφαλαιοποιήυσεως τῶν τραπεζῶν, μὲ τὴν στήριξη τῆς ἀντιπολιτεύσεως, ἀλλὰ χειρότερη τοῦ ἀρκετὰ ἀνάλαφρου πρώτου γύρου. Οἱ λογαριασμοὶ δὲν βγαίνουν καὶ ἀπαιτοῦνται πρόσθετες ἐπιβαρύνσεις, ἐνῶ διακινεῖται καὶ φόρος συνολικῆς περιουσίας, ποὺ σημαίνει κανονικὴ καταδίωξη τῶν ἐπενδύσεων∙ ἤδη ἀπ’ τὸ 2009 ἕως σήμερα ἔχουν ἀποσυρθεῖ ἀπ’ τὸ κυκλοφοροῦν χρῆμα 108 δις εὐρὼ καὶ τὸ πρῶτο ὀκτάμηνο τοῦ ἔτους 16, ἐνῶ ἡ μείωση τῶν φορολογικῶν ἐσόδων ἀνέρχεται σὲ 6,5 δις. Αὐτὰ εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ὑφέσεως καὶ ὅσο ἐπιδεινώνεται, τόσο μειώνονται τὰ ἔσοδα∙ ἀλλὰ ἡ κυβέρνηση ἐπιδίδεται μόνο στὴν αὔξηση τῆς φορολογίας, πρὸς κάλυψη τῶν ἐλλειμμάτων καὶ ἀρνεῖται τὰ ὅποια ἀναπτυξιακὰ μέτρα. Καὶ τὴν ἀπορρόφηση τῶν κοινοτικῶν κονδυλίων καθυστερεῖ∙ ξένη ἐντολὴ ὑπηρετεῖ ὁπωσδήποτε…