Εὐρωπαϊκὸ Ψηφιακὸ Κέντρο

Στὴν Εὐρώπη ἔχει συσταθεῖ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Ψηφιακὸ Κέντρο (European Silicon Allinace) μὲ δώδεκα ἑταιρεῖες μητέρες ψηφιακῆς τεχνολογίας ἀπὸ ἐννέα χῶρες, Γερμανία, Γαλλία, Ὁλλανδία, Αὐστρία, Βέλγιο, Ἱσπανία, Ἰταλία, Ἰρλανδία καὶ Ἑλλάδα∙ τὸ κέντρο ἐξυπηρετεῖ τὴν συνεργασία μεταξὺ τῶν ἐθνικῶν πυρήνων συντονισμοῦ τῆς ψηφιακῆς ἔρευνας σὲ κάθε χώρα. Ἡ συμμετοχή μας, μὲ τὴν mi-cluster, σημαίνει ὅτι ἀναγνωρίζεται ἡ συνεισφορὰ τῶν Ἕλλήνων ἐρευνητῶν στὴν ἀνάπτυξη τοῦ κλάδου καὶ θεωροῦνται πλέον ὡς ἰσότιμοι στὴν παγκόσμια ἀγορά, κυρίως τῆς νανοτεχνολογίας καὶ τῆς μικροηλεκτρονικῆς∙ στὶς μαῦρες μέρες τῆς οἰκονομικῆς ἐξαθλιώσεως καὶ τῆς κοινωνικῆς καταθλίψεως αὐτὲς οἱ εἰδήσεις μᾶς γεμίζουν ἐλπίδα καὶ χαρά, ἐπειδὴ βλέπουμε ὅτι τὰ Ἑλληνόπαια, παρὰ τὶς τόσες ἀντιξοότητες, προοδεύουν. Ἤδη εἴμαστε ἀπ’ τὶς μεγάλες χῶρες ἐξαγωγῆς λογισμικοῦ, καθὼς φέτος ἐκτιμᾶται ὅτι θὰ ἀνέλθει σὲ ἕνα δις εὐρώ, ἐνῶ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπὴ Διαστήματος ἔχει ὑπογράψει συμφωνία συνεργασίας μὲ ἑταιρεῖες μας.