Συρία, συνέχεια πολέμου

Ἡ συνέχεια τοῦ πολέμου στὴν Συρία ἀκολούθησε τὴν ἀποτυχία τῶν μεγάλων στὶς διαπραγματεύσεις τους τῆς Βιέννης∙ ὁ χρόνος παραμονῆς τοῦ Μπασὲρ Ἀσσὰντ εἶναι τὸ πρόβλημα, καθὼς οἱ Ἀμερικανοὶ πιέζουν γιὰ ἀποχώρησή του ἀπ’ τὴν ἐξουσία ἐντὸς τακτοῦ χρονικοῦ διαστήματος καὶ οἱ Ρῶσοι ὑποστηρίζουν τὸν σεβασμὸ τῆς λαϊκῆς βουλήσεως στὶς ἐκλογές. Οἱ Δυτικοὶ πιστεύουν ὅτι, ἐὰν ὁ πρόεδρος κερδίσει τὸν πόλεμο, ὅπως δείχνουν οἱ ἐξελίξεις, θὰ νικήσει καὶ στὶς ἐκλογές, ἐνῶ θὰ διαθέτει τὸν ἰσχυρότερο στρατὸ στὴν Μέση Ἀνατολή∙ οἱ ἀντίπαλοί του, παρὰ τὴν ἐνίσχυσή τους μὲ πενῆντα Ἀμερικανοὺς στρατιωτικοὺς συμβούλους, δὲν διαθέτουν οὔτε τὴν δύναμη οὔτε τὸ ψυχικὸ σθένος νὰ ἀντιμετωπίσουν τοὺς Ἰσλαμιστές, ἐνῶ ὁ πρόεδρος ἔχει τὶς δυνατότητες αὐτές. Ὁ χρόνος θὰ δείξει καὶ σύντομα. Πάντως ἡ πτώση τοῦ ρωσικοῦ Airbus στὸ Σινᾶ, μὲ νεκροὺς τοὺς 224 ἐπιβαίνοντες δὲν εἶναι ἔργο τρομοκρατίας κατὰ τὶς ἀρχές.