Ἐπὶ λεηλασίαν καὶ φθορὰν

Ὁ Ἐπαμεινώνδας ἀντιπαρατάχθηκε κατὰ τῶν Σπαρτιατῶν στὴν Μαντινεία, μετὰ τὴν νίκη στὰ Λεῦκτρα ἐναντίον τους, ἀλλὰ δὲν ἐτόλμησαν τὴν μάχη καὶ εἰσέβαλε στὴν Λακωνία∙ ἦταν ἀήτηττοι τότε οἱ Θηβαῖοι καὶ οἱ Λακεδαιμόνιοι εἶχαν ἀπωλέσει τὴν ἡγεμονία τῆς Ἑλλάδος. «Καὶ μικρὸν ἔφθη τὴν πόλιν ἔρημον ἐξ ἐφόδου λαβεῖν καὶ κατασχεῖν»∙ καὶ λίγο ἔλειψε νὰ καταλάβει καὶ κατάσχει τὴν ἔρημη πόλη ἐξ ἐφόδου. «Αἰσθομένων δὲ τῶν συμμάχων καὶ βοηθείας κατὰ τάχος τὴν πόλιν γενομένης»∙ τὸ κατάλαβαν οἱ σύμμαχοι καὶ ταχύτατα ἔσπευσαν σὲ βοήθεια τῆς πόλεως. «Ὕπειξε μὲν ὡς αὖθις ἐπὶ λεηλασίαν καὶ φθορὰν τῆς χώρας τρεψόμενος»∙ ἀντέδρασε μὲν ἀμέσως καὶ ἐστράφη στὴν λεηλασία καὶ καταστροφὴ τῆς χώρας. «Ἐξαπατήσας δὲ καὶ κατακοιμίσας οὕτω τοὺς πολεμίους ἀνέζευξε νυκτὸς ἐκ τῆς Λακωνικῆς»∙ καὶ ἀφοῦ ἐξαπάτησε καὶ ἀποκοίμισε τοὺς ἐχθρούς του μέσα στὴ νύκτα ἀναχώρησε ἀπ’ τὴν Λακωνία. Ἦταν πολὺ μεγάλος στρατηγός.