Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Οἱ ἀνάμικτες τάσεις συνεχίσθηκαν στὶς ἀγορές, ἐξ αἰτίας τῶν ἀνησυχιῶν γιὰ τὴν ἀναθέωρηση τοῦ διεθνοῦς νομισματικοῦ συστήματος, ἐνῶ στὴν Σαγκάη σημειώθηκε ἄνοδος∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,0977 δολλάρια, ἀλλὰ παρέμεινε κλειστὸ τὸ Τόκυο, λόγῳ ἀργίας, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1130,98, καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 49,22. Οἱ ἐπενδυτὲς ἐπηρεάσθηκαν περισσότερο ἀπ’ τὶς συνομιλίες τοῦ Πεκίνου, κατὰ τὶς ὁποῖες ὁ Χὶ Τζιπὶνγκ συμφώνησε γιὰ τὸ κλίμα, ἀλλὰ καὶ ζήτησε ἀπ’ τὸν Γάλλο πρόεδρο ὑποστήριξη γιὰ τὴν ἔνταξη τοῦ ρεμίνμπι στὸ κάνιστρο τῶν νομισμάτων τῶν εἰδικῶν τραβηκτικῶν δικαιωμάτων∙ ἡ ἀπόφαση αὐτὴ ὅμως προϋποθέτει τὴν σύμφωνη γνώμη τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν, οἱ ὁποῖες ἀντιδροῦν στὴν ἀναθεώρηση τοῦ Κανονισμοῦ τοῦ Διεθνοῦς Νομισματικοῦ Συστήματος, ὥστε νὰ γίνει δεκτὸ καὶ τὸ ρεμίνμπι. Πολιτικά, αὐτὸ σημαίνει ὅτι ἀρχίζει ἐπισήμως ἡ ἀπαξίωση τοῦ δολλαρίου, τὸ ὁποῖο ἤδη ἔχει ἐκτοπισθεῖ ἀρκετὰ ὡς ἀποθεματικὸ νόμισμα σὲ πολλὲς ἀναδυόμενες χῶρες.