Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις, μετὰ ἀπὸ διήμερο ἀνάμικτης πορείας τους∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,0933 δολλάρια καὶ 132,4550 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1118, ἀλλὰ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 50,74. Οἱ ἐπενδυτὲς δείχνουν κάπως ἀνακουφισμένοι γιὰ τὶς προοπτικὲς τῆς εὐρωπαϊκῆς οἰκονομίας, παρὰ τὴν ὀξύτητα στὸ θέμα τῶν προσφύγων∙ οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι δὲν ἀποκλείουν τὴν εὐεργετικὴ ἐπίδραση στὴν οἰκονομία, ἀπ’ τὴν διάθεση κονδυλίων γιὰ τὴν ἐγκατάσταση καὶ διατροφή τους, ἀλλὰ καὶ ἀπ’ τὴν σταδιακὴ ἔνταξή τους στὴν παραγωγικὴ διαδικασία. Ἡ στασιμότης στὶς διαβουλεύσεις τῆς Βρεταννίας μὲ τὴν Γερμανία καὶ τοὺς ἄλλους Εὐρωπαίους, ὡς πρὸς τὴν ἀναθεώρηση τῶν συνθηκῶν παραμονῆς της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, θεωρεῖται εὐοίωνο σημεῖο∙ οἱ ἐπενδυτὲς πιστεύουν ὅτι, ἡ ἀναθεώρηση τῶν ὅρων τῆς Βρεταννίας, θὰ ἀνοίξει τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου γιὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ συνοχή. Πολλοὶ μάλιστα δέχονται ὅτι αὐτὸς εἶναι ὁ κρυφὸς σκοπὸς τοῦ Λονδίνου.