Ἄκρα αὐστηρὸτης Εὐρωπαίων

Οἱ Εὐρωπαῖοι δείχνουν ἄκρα αὐστρότητα πρὸς τὴν κυβέρνηση, γιὰ τὴν τήρηση τῶν ὅρων τοῦ τρίτου μνημονίου, ὅπως ἔκαναν καὶ πρὸ ἔτους μὲ τὴν προηγούμενη∙ ἡ ἔγκριση τῆς δόσεως θὰ γίνει, μᾶλλον στὸ τέλος τῆς ἑβδομάδος, ἀλλὰ σκοπός τους εἶναι ἄλλος, ὁ σεβασμὸς τοῦ Ναπολεοντίσκου στὴν ὑπογραφή του. Μόλις βρῆκε τὰ δύσκολα ὁ πρωθυπουργὸς καὶ βρέθηκε μπροστὰ στὴν κοινωνικὴ ἐξέγερση, μίλησε πάλι γιὰ πολιτικὴ λύση καὶ κατέφυγε σὲ τηλεφωνήματα πρὸς τοὺς Μέρκελ, Ὁλλάντ καὶ Γιοῦνκερ∙ αὐτὴ τὴν φορὰ ὅμως βρῆκε τὴν πόρτα κλειστή. Οἱ ἑταῖροι μας ὑποψιάζονται ὅτι παίζει πάλι τὰ παιχνίδια τοῦ ἑπταμήνου καὶ δὲν ἔχουν διάθεση νὰ ζήσουν ξανὰ τὶς μαραθώνιες διασκέψεις∙ ἀπ’ τὴν ἄλλη γνωρίζουν ὅτι, ὁ Ναπολεοντίσκος, ὄχι μόνο δὲν ἔχει τὸ θάρρος γιὰ τολμηρὲς ἀποφάσεις, ἀλλὰ καὶ ὅτι σέβεται περισσότερο τὶς διασυνδέσεις του μὲ τοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους καὶ τὴν ἐπιχώρια ἀκροδεξιά προέκτασή τους.