Καταλωνία, πρὸς ἀπόσχιση

Τὴν ἀπόσχιση τῆς Καταλωνίας ἀπ’ τὴν Ἱσπανία ἐνέκρινε ἡ Βουλὴ τῆς χώρας, μὲ 72 ψήφους ὑπὲρ ἔναντι 63 κατά∙ τὸ Κόμμα Ἀνεξαρτησίας καὶ τὸ ἀκροαριστερό, τὸ ὁποῖο ὅμως εἶναι κατὰ τῆς παραμονῆς στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ὑποστήριξαν τὴν πρόταση μὲ πλειοψηφία στὴν Βουλή, ἀλλὰ μόνο μὲ 48% στὶς πρόσφατες γενικὲς ἐκλογές. Ἡ Μαδρίτη ἀπάντησε μὲ προσφυγὴ στὸ Ἀνώτατο Συνταγματικὸ Δικαστήριο, διότι δὲν προβλέπεται ἀπόσπαση μιᾶς περιφέρειας ἀπ’ τὴν χώρα, ἐνῶ ἀπειλεῖ μὲ διασπαστικὴ κίνηση καὶ ἡ Βισκάγια∙ πρακτικὰ τὸ πρόβλημα εἶναι πολὺ δύσκολο, διότι ἀπαιτεῖ πολλὲς νομικὲς προϋποθέσεις ποὺ ἐξαρτῶνται ἀπ’ τὴν κεντρικὴ κυβέρνηση, ἐνῶ καὶ οἱ Βρυξέλλες προειδοποίησαν, ὅτι, σὲ περίπτωση ἀποσχίσεως, τίθενται αὐτομάτως ἐκτὸς Ἑνώσεως. Ἡ μεγάλη πλειοψηφία τῶν Καταλανῶν δὲν θέλει ἀποχώρηση ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη.