Σταθεροποιητικὲς ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν σταθεροποιητικὲς τάσεις, μετὰ τὴν γνωστοποίηση τῶν βρεταννικῶν θέσεων γιὰ τὶς διαπραγματεύσεις μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερό, 1,0717 δολλάρια καὶ 132,0050 γιέν, ἐνῶ ὑποχώρησαν, χρυσός, 1088, καὶ πετρέλαιο, 47,18. Οἱ ἐπενδυτὲς προβλέπουν ἔξοδο τῆς Βρεταννίας ἀπ’ τὴν Ἕνωση, διότι δὲν πρόκειται νὰ γίνουν ἀποδεκτές οἱ θέσεις της ἀπ’ τοὺ Εὐρωπαίους, μὲ πρώτους τοὺς Γερμανούς, ἢ τουλάχιστον μακρὰ περίοδο διαπραγματεύσεων, ἀλλὰ τὸ θέμα γεννᾶται γιὰ τὸν Νταίηβιντ Κάμερον, διότι δὲν διαφαίνεται χῶρος ὑποχωρήσεως∙ οἱ Βρεταννοὶ πιστεύουν ὅτι ζοῦν ἀκόμη στὴν περίοδο τῆς αὐτοκρατορίας τους καὶ δείχνουν ὅτι δὲν ἔχουν ἐπαφὴ μὲ τὴν διεθνῆ πραγματικότητα. Οἱ Εὐρωπαῖοι θέλουν τὴν παραμονή της στὴν Ἕνωση, ἀλλὰ ὄχι καὶ εἰς βάρος τῆς πολιτικῆς ἑνοποιήσεως. Στὴν ἀγορὰ ἔκλεισε ἡ συμφωνία γιὰ τὴν ἐξαγορὰ τῆς ζυθοποιίας Hiller Coors ἀπ’ τὴν AbInbm, ἀντὶ 112 δις εὐρὼ καὶ κάλυψη 30% τῆς παγκοσμίου ἀγορᾶς.