Ρωσία, πόλεμος ντόμπινγκ

Οἱ καταγγελίες τῆς Διεθνοῦς Ἐπιτροπῆς Ἀντιντόμπινγκ, ὅτι στὴν Ρωσία γίνεται συστηματικὴ χρήση του καὶ ὅτι πρέπει νὰ ἀποβληθεῖ ἡ χώρα ἀπ’ τὶς διεθνεῖς ἀθλητικὲς ὀργανώσεις, θεωρεῖται ὡς νέα κεφάλαιο τοῦ ἀμερικανορωσικοῦ ἀνταγωνισμοῦ∙ ἡ Μόσχα κατηγόρησε ἀμέσως τὴν Οὐάσιγκτον, ὅτι μεθοδεύει τὸν πόλεμο καὶ διευκρίνισε ὅτι θὰ ἀπαντήσει μὲ κάθε μέσον. Οἱ ἄλλες χῶρες δὲν πῆραν εὐθέως θέση, ἐνῶ πολλές, Γερμανία, Ἰταλία, Ἱσπανία, ἔχουν ἐκφράσει ἀνεπισήμως τὴν δυσφορία τους, διότι ἀνακαινοῦνται παρόμοια θέματα γιὰ καθαρὰ πολιτικοὺς λόγους, ὅπως ἔγινε καὶ μὲ τὴν ΦΙΦΑ στὸ ποδόσφαιρο∙ πάντως οἱ ἀποφάσεις γιὰ ἀποκλεισμὸ λαμβάνονται ἀπὸ τὰ διεθνῆ ὄργανα, ὅπου δὲν εἶναι βέβαιο ὅτι διαθέτουν τὴν πλειοψηφία οἱ Ἀμερικανοί. Οἱ διεθνεῖς σχέσεις ὅμως ἐπιβαρύνονται, ὅταν ὑπάρχει τὸ ἐκρεμμὲς πρόβλημα τῆς Συρίας τουλάχιστον.