Πορτογαλία, νέα κυβέρνηση

Τὰ ἀριστερὰ κόμματα τῆς ἀντιπολιτεύσεως κατέληξαν σὲ συμφωνία καὶ ἐπέτυχαν ἀνατροπὴ τῆς συντηρητικῆς κυβερνήσεως καὶ ἀνέδειξαν τὴν συνεργασία τους ὡς διάδοχο σχῆμα∙ οἱ συντηρητικοὶ διέθεταν 107 ἕδρες στὴν Βουλὴ καὶ οἱ Σοσιαλιστὲς μὲ τὸ ἀκραῖο ἀριστερὸ κόμμα, 123. Ἡ νέα κυβέρνηση ἔχει ὑποσχεθεῖ τὴν παροχὴ αὐξήσεων στοὺς μισθωτούς, ἐνῶ οἱ ἀριστεροὶ ὑποστηρίζουν τὴν ἔξοδο τῆς χώρας ἀπ’ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ τὴν Εὐρωζώνη∙ ἡ Πορτογαλία ἐπέτυχε τὴν ἔξοδό της ἀπ’ τὴν κρίση καὶ ἀποπληρώνει τὰ δάνειά της πρὸς τὸ Διεθνὲς Νομισματικὸ Ταμεῖο, ἐνῶ στὰ βραχυπρόθεσμα ὁμόλογά της ἐξασφαλίζει ἀρνητικὰ ἐπιτόκια. Ἡ ἀλλαγὴ τῆς οἰκονομικῆς πολιτικῆς μὲ παροχὲς καὶ ἄλλα, ἴσως θέσουν σὲ κίνδυνο καὶ πάλι τὴν ἀνάπτυξή της, διερωτῶνται οἱ πολιτικὲς παρατηρητὲς καὶ περισσότερο στὶς Βρυξέλλες.