Μηχανισμὸς τῶν Ἀντικυθήρων

Ἡ Πολυτεχνικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ἔχει κατασκευάσει ἀκριβὲς ὁμοίωμα τοῦ Μηχανισμοῦ τῶν Ἀντικυθήρων, τὸ ὁποῖο καὶ ἐκτίθεται στὶς αἴθουσες τους∙ ἡ κατασκευὴ ἔγινε ἀπ’ τὴν Σχολὴ Ἠλεκτρολόγων Μηχανικῶν καὶ Μηχανικῶν Ὑπολογιστῶν τοῦ Πανεπιστημίου καὶ ὑπὸ τὴν ἐποπτεία τοῦ καθηγητοῦ Κυριάκου Εὐσταθίου καὶ σὲ ἀναλογία 4:1. Οἱ δοκιμὲς ἔδειξαν ὅτι ὁ μηχανισμὸς δουλεύει τέλεια καὶ μάλιστα ἐπιβεβαίωσε ἔκλειψη τοῦ 2010 μὲ διαφορὰ ἑνὸς μόνο λεπτοῦ, ἐνῶ ἐπιβεβαιώνει τὴν θεωρία κινήσεως τοῦ ἡλιακοῦ μας συστήματος, ὅπως διατυπώθηκε ἀπ’ τὸν φιλόσοφο Ἀρίσταρχο τὸν Σάμιο, μαθητὴ τοῦ Ἀριστοτέλους, καὶ ἐπαναλήφθηκε ἀπ’ τὸν Γιοχάνες Κέπλερ τὸ 1600 περίπου. Ἐπιβεβαιώνεται ὅτι ἡ ἀνάπτυξη τῆς τεχνολογίας στὴν ἀρχαία Ἑλλάδα ὑπηρετοῦσε μόνο τὸν ἄνθρωπο.