Ἐνδιαφέρον ξένων πρεσβειῶν

Τὸ ζωντανὸ ἐνδιαφέρον ξένων πρεσβειῶν ἐκδηλώθηκε γιὰ τὰ διαδραματιζόμενα μὲ τὶς διασυνδέσεις κυβερνητικῶν καὶ τρομοκρατίας∙ δύο μέχρι προχθὲς εἶχαν ἀναζητήσει τὶς δημοσιευμένες πληροφορίες, τὶς μετέφρασαν καὶ τὶς ἔστειλαν ἐπειγόντως στὶς πρωτεύουσές τους, ἀλλὰ καὶ ἄλλες πρεσβεῖες ἀκολούθησαν στὴν συνέχεια. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ἐκφράσει καὶ μὲ ἄλλους τρόπους τὴν ἀνησυχία τους γιὰ τὸν σεβασμὸ τοῦ κράτους δικαίου στὴν Ἑλλάδα, ἐνῶ οἱ Ἀμερικανοὶ καὶ οἱ Βρεταννοὶ γιὰ τὶς σχέσεις μὲ τὴν τρομοκρατία, διότι αὐτοὶ ἔχουν καὶ πολλὰ θύματα∙ ἄλλωστε καὶ τὴν Ἄνοιξη, ὅταν εἶχε ψηφισθεῖ ὁ νόμος γιὰ τὴν ἀποφυλάκιση τῶν τρομοκρατῶν, εἶχε κάνει αὐστηρὰ διαβήματα ἡ Οὐάσιγκτον. Ἴσως καὶ τώρα νὰ σχετίζεται ἡ ἀναβολὴ ἐπισκέψεως τοῦ Τζὼν Κέρρυ.