Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν πτωτικὲς τάσεις παγκοσμίως, ἐπειδὴ δὲν βλέπουν σημαντικὲς ἀποφάσεις στὶς διασκέψεις κορυφῆς τοῦ Εὐρωσυμβουλίου γιὰ τὸ προσφυγικὸ στὴν Μάλτα καὶ τῶν Εἴκοσι μεγάλων στὴν Ἀττάλεια τῆς Τουρκίας∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,0718 δολλάρια καὶ 131,8350 γιέν, ὅπως καὶ ὁ χρυσός, 1087,50, ἀλλὰ ὑποχώρησε τὸ πετρέλαιο, 45,59. Οἱ ἐπενδυτὲς προβλέπουν αὔξηση τοῦ προσφυγικοῦ ρεύματος πρὸς τὴν Εὐρώπη, διότι δὲν διαφαίνεται ἡ λύση τοῦ Συριακοῦ, ἀλλὰ καὶ μακροχρόνιες ἐπιπτώσεις στὶς εὐρωπαϊκὲς χῶρες∙ οἱ πρόσφυγες εἶναι μουσουλμανικῆς προελεύσεως καὶ ἀποτελοῦν τὸ πρῶτο μεγάλο ρεῦμα ποὺ δὲν εἶναι χριστιανικὸ στὴν νεώτερη ἱστορία τῆς γηραιᾶς ἠπείρου. Μετὰ τὴν ἐγκατάστασή τους τὸ πρόβλημα τῆς ἐνσωματώσεως θὰ ἀνακύψει ἔντονο καὶ εἶναι ἄγνωστο τὸ ποιὲς θὰ εἶναι οἱ πολιτικὲς ἐπιπτώσεις στὴν κοινωνία της∙ ἤδη σημειώνονται σημαντικὲς ἀντιδράσεις, μὲ τὴν ἐνίσχυση τῶν δεξιῶν καὶ ρατσιστικῶν ὁμάδων, περισσότερο στὶς ἀνατολικοευρωπαϊκὲς καὶ κεντρικὲς χῶρες της.