Διασυνδέσεις τρομοκρατίας

Ἡ σφαγὴ στὸ Παρίσι καὶ ὁ ἄμεσος καὶ ἀποτελεσματικὸς συντονισμὸς τῶν εὐρωπαϊκῶν χωρῶν, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς τρομοκρατίας, θέτουν σοβαρὰ θέματα γιὰ τὴν κυβέρνηση∙ συμπίπτουν μάλιστα αὐτὰ μὲ τὴν διερεύνυση τῶν καταγγελιῶν τοῦ Γιάννη Πανούση, γιὰ τὶς διασυνδέσεις κυβερνητικῶν στελεχῶν καὶ φυλακισμένων τρομοκρατῶν. Ἡ χώρα εἶναι ἐκτεθειμένη στὴν τρομοκρατία ἐπὶ σαράντα χρόνια, μὲ τοὺς Δυτικοὺς νὰ ἀναζητοῦν τὶς ρίζες τῆς μακροβιώσεως τοῦ φαινομένου καὶ κορυφαίους τοῦ ΣΥΡΙΖΑ νὰ συμπορεύονται σὲ πολλὲς περιπτώσεις μαζί της∙ οἱ καταγγελίες τοῦ πρώην ὑπουργοῦ Δημοσίας Τάξεως ἐκθέτουν τὴν κυβέρνηση, μὲ τὴν πολεμικὴ ἐναντίον του, ἐνῶ δὲν δικαιολογοῦνται ἐπαρκῶς πολιτικὰ ἡ ἀνοχή της πρὸς κάθε μορφῆς μετανάστη καὶ οἱ ἀκραῖες φωνὲς στὸ ἐσωτερικό της. Ἡ ἑνοποίηση τῆς λειτουργίας τῶν μυστικῶν ὑπηρεσιῶν θὰ γίνει ὑποχρεωτικά, διότι αὐτὸ ἀπαιτεῖ ἡ κατάσταση πολέμου καὶ ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν ἔχει περιθώρια διαφοροποιήσεως∙ οἱ οἰκονομικὲς δεσμεύσεις προστίθενται στὶς δουλεῖες του.